Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , NIERUCHOMOŚCI

2 czerwca 2015

Świadczenie przez członka zarządu na rzecz spółki

226

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako siedzibę wykorzystuje mieszkanie jednego z członków zarządu. Podpisaliśmy umowę użyczenia. Czy u członka zarządu powstanie przychód do opodatkowania?

ODPOWIEDŹ

Po stronie członka zarządu nie powstanie przychód do opodatkowania.

UZASADNIENIE

Jak rozumiem w pytaniu mamy do czynienia z umową użyczenia mieszkania zawartą pomiędzy osobą fizyczną a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa użyczenia uregulowana została w art. 710-719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Zgodnie z tymi przepisami przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Należy przy tym pamiętać, że użyczenie – w odróżnieniu od umowy najmu czy dzierżawy – ma zawsze charakter nieodpłatny. Jeżeli umowa użyczenia nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Jeżeli więc użyczamy komuś lokalu mieszkalnego i nie określimy w umowie innej możliwości korzystania, to biorący w użyczenie może lokal wykorzystywać tylko w celach mieszkalnych. Ponadto bez zgody użyczającego biorący w użyczenie nie może oddać rzeczy osobie trzeciej do używania i zobowiązany jest ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy mu użyczonej.

Ponadto dający rzecz nie musi być jej właścicielem, wystarczy żeby był posiadaczem samoistnym lub zależnym albo nawet tylko dzierżycielem. Zwróćmy też uwagę, że samo zawarcie umowy użyczenia może się odbyć w dowolnej formie, również ustnej. Jednak zawarcie umowy w formie ustnej stawia strony w bardziej skomplikowanej sytuacji związanej z trudnościami z udowodnieniem jej istnienia w przypadku sporu sądowego lub przed organami administracji. Zawierając więc umowę użyczenia, należałoby zawsze zachować formę pisemną. Nie ma natomiast obowiązku zawierania jej w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, nawet jeżeli dotyczy ona nieruchomości. Nie wyklucza to oczywiście możliwości jej zawarcia w formie aktu notarialnego jeżeli taka będzie wola stron umowy.

Rozpatrując podatkowy aspekt umowy użyczenia należy stwierdzić, że w obecnym stanie prawnym, na osobie użyczającej lokal mieszkalny (nieruchomość) nie ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do 2009 roku przychód...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.