Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , TRANSPORT

2 czerwca 2015

Środek trwały wykorzystywany do działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

231

Prowadzę działalność rolniczą w zakresie upraw rolnych. Zamierzam otworzyć też działalność gospodarczą i wybrać jej opodatkowanie na zasadach ogólnych. Chciałbym zakupić ciągnik rolniczy, który będę wykorzystywał zarówno do działalności rolniczej jak i gospodarczej. Czy w związku z tym będę mógł całość odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środka trwałego zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też powinienem je rozliczyć na zasadzie proporcji, np. przychodów?

ODPOWIEDŹ

Koszty uzyskania przychodów są ściśle związane z konkretnym źródłem przychodów. Przy tym, do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy tylko te wydatki, które dotyczą źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu i nie są zwolnione od podatku dochodowego. W związku z tym, że przepisów ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, wydatki związane z uzyskaniem takiego przychodu nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli natomiast ponosimy koszty wspólne dla osiągnięcia przychodu ze źródła podlegającego opodatkowaniu (m.in. pozarolniczej działalności gospodarczej), jak i z innych źródeł (np. działalności rolniczej), i nie jest jesteśmy w stanie przyporządkować ponoszonych kosztów do konkretnych przychodów, winniśmy je podzielić proporcjonalnie w takim stosunku, w jakim pozostaje wysokość przychodu ze źródła podlegającego opodatkowaniu w ogólnej kwocie przychodów.

UZASADNIENIE

Ustawodawca w art. 22ust 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraził zasadę, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przy czym celem każdego wydatku jest zawsze osiągnięcie określonego przychodu bądź zabezpieczenie lub zachowanie konkretnego źródła przychodów. Zatem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła.

Bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczymy jednak wydatku związanego z nabyciem środka trwałego podlegającego amortyzacji, gdyż prawo to zostało ograniczone przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) updof. W tym przypadku kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne, dokonywane zgodnie z art. 22a-22o, z uwzględnieniem art. 23, o czym stanowi art. 22 ust. 8.

Przy kwalifikowaniu wydatku jako kosztu uzyskania przychodów należy dodatkowo pamiętać o generalnej zasadzie, wynikającej z przepisu art. 23 ust. 1 pkt 31 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego. Powyższe oznacza, że co do zasady, wydatek tylko wówczas zaliczymy do kosztów podatkowych, gdy będzie on dotyczył przychodów opodatkowanych oraz niepodlegających zwolnieniu od podatku dochodowego.

Problemem może być sytuacja, w której ponosimy wydatki wspólne – zarówno na osiągnięcie przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, jak i z innych źródeł, albo gdy ponoszone wydatki dotyczą jednego źródła przychodów ale zarówno przychodów opodatkowanych jak i wolnych od opodatkowania. W takiej sytuacji winniśmy przyporządkować ponoszone wydatki do konkretnych przychodów, a w przypadku braku możliwości dokonania takiego podziału, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody ze źródeł opodatkowanych w ogólnej kwocie przychodów. Taki tryb postępowania narzuca przepis art. 22 ust. 3 updof.

Z postawionego przez Podatnika pytania wynika, że zamierza on ponieść wydatek wspólny dla działalności rolniczej, z której przychody są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym oraz dla pozarolniczej działalności gospodarczej, która jest źródłem przychodów podlegających opodatkowaniu. Wydatkiem tym ma być zakup środka trwałego – ciągnika rolniczego, który Podatnik zamierza...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.