Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do prowadzonej działalności budowlanej opodatkowanej na zasadach ogólnych zakupiłem pół roku temu maszynę budowlaną. Jej wartość znacznie przekraczała 3.500 zł, dlatego też zaliczyłem ją do środków trwałych i dokonuję odpisów amortyzacyjnych. Okazało się jednak, że maszyna nie spełnia moich oczekiwań, praktycznie jej nie użytkuję i w związku z tym chciałbym ją sprzedać. Czy jeśli sprzedaż nastąpi przed upływem roku od dnia wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych, powinienem przekwalifikować środek trwały jako inny składnik majątku i dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Gdy sprzedaż środka trwałego nastąpi przed upływem roku od przyjęcia go do użytkowania nie będą konieczne żadne czynności związane z przekwalifikowaniem go do „innych składników majątku” oraz korektą odpisów amortyzacyjnych i kosztów uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Bezpośrednią definicję środków trwałych podaje jedynie ustawa o rachunkowości, gdzie wg przepisu art. 3 ust. pkt 15, z zastrzeżeniem pkt 17, są nimi rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.Co istotne jednak, ustawa o rachunkowości nie wyznacza granicy wartościowej dla możliwości zaliczenia składnika majątku do środków trwałych.

Ustawy podatkowe – zarówno updof jak i updop, nie definiują wprost środków trwałych, a jedynie wskazują, jakie warunki muszą spełniać składniki majątku, by mogły być zakwalifikowane do środków trwałych podlegających odpisom amortyzacyjnym. I tak w myśl przepisu art. 22a ust. 1 updof oraz art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c updof (16c updop), stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 updof (17a pkt 1 updop), zwane środkami trwałymi.

Z postawionego przez Podatnika pytania możemy wywnioskować, iż kwalifikując zakupioną maszynę jako środek trwały podlegający amortyzacji, kierował się zasadami wynikającymi z ww. przepisu, a w szczególności ocenił, że będzie ją użytkował w prowadzonej działalności budowlanej dłużej niż rok. W związku z tym, że jej wartość przekraczała 3500,00 zł (dla podatnika VAT – netto), w momencie przyjęcia jej do użytkowania, Podatnik nie mógł jej odpisać bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych. Rozpoczął więc dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, zaliczając je do kosztów podatkowych. Doświadczenie pokazało jednak, że założenia Podatnika o przydatności zakupionej maszyny do prowadzonej działalności budowlanej okazały się błędne. Podatnik jej prawie nie użytkuje i prawdopodobnie sprzeda ją przed upływem roku od dnia przyjęcia do użytkowania. Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy należy stwierdzić, że wynikłe u Podatnika nowe okoliczności związane z przydatnością maszyny w prowadzonej działalności gospodarczej nie mają jednak znaczenia ani dla faktu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.