Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

2 lutego 2015

Sprzedaż majątku wykorzystywanego w działalności po 1 stycznia 2015 roku

199

Prowadzę działalność gospodarczą (ponad 10 lat) w budynku gospodarczym, który nabyłem przed wieloma laty (w okresie w którym jeszcze nie prowadziłem działalności). Budynek nie był wprowadzony do ewidencji środków trwałych i nie był amortyzowany. W tym roku zamierzam sprzedać wskazaną nieruchomość? Czy prawdą jest, że powyższa sprzedaż będzie opodatkowana?

ODPOWIEDŹ

Od dnia 1 stycznia 2015 roku „zbycie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej stanowi przychód z tej działalności. Dotyczy to zarówno składników, które z uwagi na przewidywany okres ich użytkowania, krótszy niż rok, nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, jak i składników, których podatnik – pomimo takiego obowiązku – nie ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Powyższe wynika z uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

UZASADNIENIE

17 września 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. W ramach zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (zwanej dalej updof) obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku modyfikacji uległ między innymi art. 14 ust. 2 pkt. 1 updof. Z treści wskazanego art. 14 ust. 2 pkt 1 wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

  • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Ze wskazanego przepisu wynika, że z dniem 1 stycznia 2015 roku przychodami z działalności gospodarczej są przychody z tytułu zbycia majątku, który był wykorzystywany do działalności gospodarczej, a podatnik pomimo istniejącego obowiązku nie ujął tego majątku w ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca ma obowiązek wprowadzenia danego składnika majątku do ewidencji środków trwałych w pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.