Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , OCHRONA ZDROWIA

2 czerwca 2015

Sprzedaż leków refundowanych przez NFZ

226

Apteka sprzedaje leki po obniżonej cenie, gdyż część należności refundowana jest przez NFZ. Część refundowana wpływa na konto naszej apteki, ale zazwyczaj w miesiącu następującym. Zdarzają się sytuacje, że pieniądze z NFZ otrzymujemy nawet po dwóch miesiącach. Jak prawidłowo zaewidencjonować przychód? Podatek rozliczamy na zasadach ogólnych i jednocześnie jesteśmy podatnikami podatku od towarów i usług.

ODPOWIEDŹ

Za dzień uzyskania przychodu, w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych, uznaje się dzień, w którym właściciel apteki uzyskał refundację - stanowisko takie potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 5 lutego 1999 roku, nr PB 2/AŁ-0059/99.

UZASADNIENIE

Co do zasady zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy czym u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się również otrzymane przez podatnika dotacje przedmiotowe, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (o czym stanowi art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy). Jednocześnie w art. 14 ust. 1c cyt. ustawy, ustawodawca wskazał, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo,

2) uregulowania należności.

Powyższe oznacza, że co do zasady przychód - powstaje w momencie wydania towarów, wyrobu lub wykonania usługi i w takiej sytuacji nie ma znaczenia czy nastąpiła zapłata należności przez odbiorcę towaru/usługi.

Od powołanego powyżej przepisu ustawodawca wprowadził jednak pewne wyjątki. I tak, ustawodawca wskazuje, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zalicza się również otrzymane przez podatnika dotacje przedmiotowe, subwencje, do...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.