Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

10 czerwca 2015

Skutki podatkowe zawarcia umowy zlecenia powierniczego

204

Kwoty przekazane oraz przelewane przez powierzającego, na podstawie umowy powierniczej, w celu pokrycia kosztów nabycia wierzytelności nie stanowią przychodu. Także kwoty egzekwowane od dłużnika nie stanowią u niego przychodu. Przychodem jest jednakże, przysługująca powiernikowi prowizja.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2015 roku nr IBPBI/1/4511-150/15/AB.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca planuje, w ramach prowadzonej jednoosobowo pozarolniczej działalności gospodarczej, zawarcie i realizację umowy powierniczej. Na podstawie tej umowy będzie nabywał (jako powiernik) wierzytelności lub udziały w wierzytelnościach w imieniu własnym, lecz na rachunek i zlecenie osoby trzeciej (powierzającego). Ponadto, Wnioskodawca będzie zobowiązany do egzekucji wierzytelności nabytej od dłużnika.

Wnioskodawcy będzie przysługiwała od powierzającego prowizja uzależniona od skutecznej egzekucji wierzytelności ustalona, jako określony procent od kwot wyegzekwowanych na rzecz powierzającego,

Wnioskodawcy będzie przysługiwała od powierzającego prowizja w wysokości różnicy kwoty wpłaconej Wnioskodawcy przez powierzającego tytułem kosztów nabycia wierzytelności oraz kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów nabycia wierzytelności.

Czy kwoty przelewane Wnioskodawcy przez powierzającego na podstawie umowy powierniczej, w celu pokrycia kosztów nabycia wierzytelności, pokrycia kosztów egzekucji wierzytelności stanowią przychód Wnioskodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy kwoty wyegzekwowane przez Wnioskodawcę od dłużnika stanowią przychód Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

W myśl art. 14 ust. 1 updof, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, które stanowić będą trwałe przysp...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.