Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

2 lutego 2015

Skutki podatkowe umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych

219

Umowne potrącenie wierzytelności przysługującej podatnikowi wobec Spółki z tytułu wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę komandytową, przekazane­go do podziału pomiędzy wspólników Spółki przed przekształceniem Spółki, z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec podatnika z tytułu wniesienia dopłaty - nie spowoduje powstania po stronie podatnika przychodu podlega­jącego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1010/14/KB

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce i podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka, której Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) jest krajową spółką komandytową. Intencją wspólników Spółki, w tym Wnioskodawcy, jest przekształcenie jej w spółkę z o.o. Przez cały okres działal­ności prowadzonej w formie spółki komandytowej, zysk wypracowany przez Spółkę był wypłacany wspólnikom jedynie w części. Przed przekształceniem wspólnicy zamierzają podjąć uchwalę o wypłacie wypracowanego przez Spółkę zysku, w uchwale zostanie określona kwota wypłaty oraz jej termin lub terminy realizacji. Zakładana jest również sytuacja, że do realizacji całości, bądź części wypłaty dojdzie po przekształceniu Spół­ki. Równocześnie planowane jest, że po przekształceniu Spółki w spółkę z o.o. ud­ziałowcy podejmą decyzje o wniesieniu dopłat do tejże spółki. W wyniku powyższego, może dojść do sytuacji, gdzie Spółka przekształcona w spółkę z o.o. będzie posiadała wierzytelność w stosunku do udziałowców o wniesienie dopłat, a jednocześnie będzie zobowiązana do wypłaty wypracowanego przez Spółkę, przed przekształceniem, zysku. Czy dokonanie potrącenia zobowiązania Spółki z tytułu wypłaty zysku spółki komandytowej z zobowiązaniem Wnioskodawcy do wniesienia dopłat do Spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze zdaniem Wnioskodawcy uznając, że ewentualne umowne potrącenie wierzytelności przysługującej Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu wypłaty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.