Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka komandytowo-akcyjna została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 13 stycznia 2012 roku. Przed tym przekształceniem tj. w grudniu 2011 roku spółka (jeszcze wtedy jako spółka z o.o.) otrzymała zawiadomienie o przejęciu wierzytelności, której dłużnikiem była spółka, przez inny podmiot. Jeśli chodzi o powyższą wierzytelności, to Spółka w 2010 roku jako spółka z o. o. miała zobowiązania względem swojego właściciela, który to scedował wierzytelność na inny podmiot. Następnie w późniejszym okresie (w 2012 roku) spółka została sprzedana trzem spółkom cypryjskim, a następnie (też w 2012 roku) spółce mającej siedzibę w Luksemburgu (tej spółki na którą została wcześniej scedowana wierzytelność). Obecnie spółka (akcjonariusz spółki komandytowej) chce tą wierzytelność umorzyć, „przenieść na kapitał”. Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywoła powyższe działanie?

ODPOWIEDŹ

Działanie „umorzenia wierzytelności - przeniesienia na kapitał”, co jest traktowane jako konwersja wierzytelności, w tym przypadku, na akacje w podwyższonym kapitale akcyjnym spółki komandytowo-akcyjnej, nie wywoła skutków podatkowych, ponieważ nie będzie ono generowało z tego tytułu dodatkowego przychodu. Natomiast, gdyby umorzenie wierzytelności dokonane zostało na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego w art. 508 jako zwolnienie z długu, wówczas po stronie spółki powstanie przychód odpowiadający wartości umorzonej wierzytelności, co z kolei będzie miało wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

UZASADNIENIE

Umorzenia wierzytelności jaką posiada wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej będący jej akcjonariuszem można dokonać w dwojaki sposób. Pierwszym jest umorzenie wierzytelności na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego w art. 508 jako zwolnienie z długu. Drugim jest konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

  1. Zwolnienie z długu jest czynnością prawa kształtującą, w wyniku której wierzyciel dokonuje rozporządzenia prawem mu przysługującym. Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Z treści niniejszego przepisu wynika, iż dla skutecznego zwolnienia z długu konieczne jest, obok oświadczenia woli wierzyciela o umorzeniu długu, wyrażenie zgody na takie umorzenie przez dłużnika. Zwolnienie z długu skutkuje wygaśnięciem zobowiązania, a więc wywołuje taki sam skutek jak jego zapłata, z tym że takie wygaśnięcie zobowiązania nie angażuje środków finansowych spółki, powodując powstanie po jej stronie przysporzenia majątkowego odpowiadającego wartości umorzonego długu. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Z treści powyższego przepisy wynika zatem, że wartość umorzonej wierzytelności stanowić będzie dla spółki komandytowo-akcyjnej przychód podlegający opodatkowaniu. Za moment powstania przychodu przyjąć należy dzień zawarcia umowy o zwolnienie z długu, czyli dzień złożenia oświadczeń wierzyciela o zwolnieniu z długu i dłużnika o przyjęciu zwolnienia. Kwotę przychodu stanowić będzie wartość umorzonego zobowiązania wraz z należnymi odsetkami, jeżeli takowe wierzycielowi przysługiwały.

  2. 2. Konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.