Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY

2 czerwca 2015

Skutki podatkowe przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy udziałowcom spółki

234

Wspólnicy w spółce z o.o. nie wypłacili dywidend za lata 2011, 2012 i 2013.Spółka nie miała płynności? Wspólnicy chcieliby przyjąć uchwałę o zmianie uchwał przyjmujących bilanse za lata 2011, 2012, 2013, w których przeznaczyli część zysku na wypłatę dywidend? Czy zmieniając przeznaczenie niewypłaconych dywidend na kapitał zapasowy (z powodu braku środków) należy zapłacić podatek CIT? Podatek nie został zapłacony od przeznaczonych dywidend. Podatek PIT jest płacony metodą kasową w miesiącu następnym po miesiącu wypłaty dywidendy. Podatek od przeznaczonej części zysku na kapitał zapasowy nie jest płacony. Czy w momencie gdy spółka będzie w posiadaniu środków finansowych, wspólnicy mogą ponownie podjąć uchwałę o wypłacie dywidend za lata ubiegłe z kapitału zapasowego?

ODPOWIEDŹ

Brak jest wyraźnych unormowań prawnych, które ograniczałyby lub zakazywały zmiany raz podjętej uchwały przez wspólników o sposobie zadysponowania zyskiem. Zatem za dopuszczalne uznaje się modyfikowanie podjętych wcześniej uchwał zgromadzeń wspólników. Zmiana uchwały o podziale zysku nie wywołuje negatywnych skutków podatkowych dla spółki, pod warunkiem że zmiana ta nastąpiła przed datą wypłaty dywidendy ustalonej w uchwale wspólników. W tym przypadku spółka nie otrzymuje świadczenia nieodpłatnego będącego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podjęcie uchwały przez wspólników o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy nie skutkuje powstaniem po stronie udziałowców spółki przychodu, a tym samym obowiązku pobrania przez spółkę jako płatnika podatku dochodowego należnych zaliczek. Przychód z tytułu dywidendy powstaje bowiem z chwilą jej wypłaty wspólnikowi lub postanowienia jej do jego dyspozycji. Spółka może dokonać z kapitału zapasowego wypłaty dywidendy za lata ubiegłe, uwzględniając ograniczenia wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE

Dokonując odpowiedzi na zadane pytania należy na początku rozstrzygnąć następujące kwestie:

1. Czy możliwa jest zmiana uchwały przeznaczająca część zysku na wypłatę dywidendy?

2. Czy podjęcie uchwały o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy skutkuje obowiązkiem pobrania i wpłacenia przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

3. Czy zmiana uchwały o wypłacie dywidendy z części zysku na uchwałę o przeznaczeniu tego zysku na potrzeby spółki i przeniesieniu go na kapitał zapasowy skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

4. Czy możliwe jest podjęcie ponownie uchwały o wypłacie dywidendy za lata ubiegłe z kapitału zapasowego, gdy spółka będzie posiadała środki finansowe?

Ad 1.

Jednym z uprawnień zgromadzenia wspólników bądź walnego zgromadzenia spółki jest podjęcie uchwały o rozdysponowaniu wynikiem finansowym spółki ustalonym na podstawie corocznego sprawozdania finansowego. Wypracowany przez spółkę wynik finansowy może być dodatni i w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z zyskiem, albo może być ujemny i wówczas będzie to strata. Zysk wypracowany przez spółkę w danym roku obrotowym może, w zależności od woli akcjonariuszy bądź wspólników, być przeznaczony na wypłatę dywidend albo podlegać akumulacji w spółce, poprzez przeniesienie go na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Może zostać również przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnik jest uprawniony do udziału w zysku wynikającym ze sprawozdania finansowego spółki oraz przeznaczonym do podziału wspólników na mocy uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogiczny przepis dotyczy spółki akcyjnej, z tym wyjątkiem, że sprawozdanie finansowe na podstawie, którego wypłacany będzie zysk podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta. Od prawa do udziału w zysku należy odróżnić roszczenie do wypłaty dywidendy. Szczegółowe zasady wypłat dywidend oraz zaliczek na poczet dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przewidują przepisy art. 192 – 197 k.s.h., a w przypadku spółki akcyjnej art. 348 k.s.h., 349 k.s.h., art. 351 § 4 oraz art. 353 k.s.h. Wypłata zysku wspólnikom bądź akcjonariuszom spółki zależna jest od spełnienia ustawowych kryteriów przewidzianych odpowiednio w art. 192 k.s.h. oraz art. 348 § 1 k.s.h. Zgodnie z powyższymi przepisami kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Brak jest wyraźnych unormowań prawnych, które ograniczałyby lub zakazywały zmiany raz podjętej uchwały przez wspólników o sposobie zadysponowania zyskiem. Zatem za dopuszczalne uznaje się modyfikowanie podjętych wcześniej uchwał zgromadzeń wspólników. Możliwa jest więc zmiana wcześniej podjętej uchwały o sposobie zadysponowania zyskiem spółki przez jego przeznaczenie do podziału pomiędzy wspólników jako dywidendy. Jeżeli zarząd spółki złożył już sprawozdanie finansowe wraz z protokołem zwyczajnego zgromadzenia wspólników do KRS i urzędu skarbowego, to w przypadku zmiany uchwały o przeznaczeniu zysku musi uchwałę zmieniającą również złożyć do KRS i urzędu skarbowego.

Ad 2.

Podjęcie uchwały przez wspólników o przeznaczeniu części zysku na wypłatę dywidendy nie skutkuje powstaniem po stronie udziałowców spółki przychodu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. W związku z powyższym według art. 11 ust. 1 ustawy o pdof przychodami są z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że przychód z tytułu dywidendy powstaje z chwilą jej wypłaty wspólnikowi lub postanowienia jej do jego dyspozycji. Wówczas Spółka, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązana będzie od tego przychodu, na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o pdof naliczyć, pobrać i wpłacić do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy.

Należy podkreślić, iż podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy nie stanowi również postawienia jej do dyspozycji wspólnika. Postawienie jej oznacza bowiem wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.