Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

2 kwietnia 2015

Rozwiązanie Podatkowej Grupy Kapitałowej a rozliczenie straty sprzed przystąpienia do grupy

199

Jako Spółka kapitałowa należymy od trzech lat do Podatkowej Grupy Kapitałowej. W tym roku nastąpi rozwiązanie umowy PGK. Czy po odejściu z podatkowej grupy kapitałowej spółka może odliczać od dochodu ujemny wynik finansowy sprzed przystąpienia do grupy?

ODPOWIEDŹ

Tak, Spółka może odliczyć od dochodu stratę poniesioną przed przystąpieniem

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami mogą być również podatkowe grupy kapitałowe, tj. grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. PGK mogą uzyskać status podatnika po spełnieniu warunków określonych w art. 1a ww ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 7 ust. 5 tej ustawy, o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Biorąc pod uwagę brzmienie powołanych przepisów należy wskazać, że podmiot, który poniósł stratę, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady powinien mieć prawo do rozliczenia straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych po roku, w którym tę stratę wykazał (jednak nie więcej niż 50% kwoty straty w jednym roku podatkowym). Należy jednak podkreślić, że uprawnienie do rozliczenia straty podatkowej dotyczy jedynie podatnika, który ją poniósł. Co do zasady, strata ta nie może zostać rozliczona przez innego podatnika.

Natomiast w art. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uregulowany został przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z powołanym przepisem przedmiotem opodatkowania w PGK jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkową grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3. W ww. ustawie wprowadzone zostały jednak pewne ograniczenia w zakresie możliwości rozliczenia straty przez podatkową grupę kapitałową. Zg...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.