Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , BUDOWNICTWO

1 listopada 2017

Rozliczenie wydatków inwestycyjnych w obcym środku trwałym w postaci modernizacji budynku

270

Nasza Spółka w wydzierżawionym budynku dokonała inwestycji mających na celu przystosowanie (adaptację) go dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Ponieważ powyższe nakłady przekroczyły kwotę 3.500 zł wydatki te zostały zakwalifikowane jako inwestycja w obcym środku trwałym podlegająca amortyzacji. Po jakimś czasie w budynku tym dokonano kolejnych inwestycji mających na celu jego modernizację poprzez ocieplenie ścian budynku oraz wymianę okien. Kolejna modernizacja dotyczyła wymiany dachu budynku. Koszty obu modernizacji przekroczyły kwotę 3.500 zł. W związku z powyższym, czy kolejne inwestycje w postaci modernizacji budynku należy ujmować jako nowe inwestycje w obcym środku trwałym? Jaką stawką można amortyzować tego rodzaju inwestycje? Czy rozliczając kolejne nakłady modernizacyjne należy wystawić nowy dokument OT ze wskazaniem dotychczasowej oraz zaktualizowanej wartości początkowej?

ODPOWIEDŹ

Kolejne nakłady dokonane w obcym środku trwałym, jako wydatki modernizujące ten środek, nie będą traktowane jako odrębne środki trwałe ale będą one powiększały wartość początkową inwestycji w obcym środku trwałym a tym samym będą miały wpływ na zwiększenie odpisów amortyzacyjnych. Spółka może do amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym ustalić indywidualną stawkę amortyzacji zgodnie z art. 22j ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy nie stają na przeszkodzie przyjęcia dokonanych nakładów na modernizację na ujętej już w ewidencji inwestycji w obcym środku trwałym, nowym dokumentem OT, w którym wykazana zostanie zaktualizowana wartość początkowa oraz nowa kwota amortyzacji.

UZASADNIENIE

1. Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i o podatku dochodowym od osób prawnych nakładają obowiązek amortyzowania przyjętych do używania inwestycji w obcym środku trwałym. Wynika to m.in. z treści art. 22a ust.2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej „inwestycjami w obcych środkach trwałych”. Przepisy nie definiują pojęcia „inwestycji w obcych środkach trwałych”. Według Klasyfikacji Środków Trwałych do środków trwałych zalicza się w szczególności ulepszenia w obcych środkach trwałych. Ulepszenia (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, modernizacja) w obcych środkach trwałych klasyfikowane są w odpowiednich grupowaniach KŚT, w zależności od środka trwałego, którego dotyczą.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2012 r. sygn. IPPB3/423-215/12-2/EŻ, stwierdzono iż dla celów podatkowych za inwestycję w obcym środku trwałym uznać należy ogół kosztów poniesionych (zarachowanych) przez podatnika od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia przyjęcia do używania odnoszących się do niestanowiących jego własności środka trwałego, które zmierzają do ulepszenia tzn. polegające na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji lub stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego. Ustawodawca umożliwił bowiem tym podatnikom, którzy ponoszą wydatki na obce środki trwałe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od sumy tych wydatków (nakładów), niezależnie od przewidywanego okresu używania i zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Nakłady podatnika us...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.