Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14)

3 października 2014

Rozliczenie przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej po sporządzeniu sprawozdania finansowego

220

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie, w którym został ujęty przychód należny z faktury pierwotnej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 roku nr ITPB3/423-262A/14/KK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą głównie w zakresie produkcji oraz handlu produktami rybnymi oraz owocami morza. Wnioskodawca zgodnie z zawartymi umowami o współpracy handlowej po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca udziela swoim klientom bonifikat (skont) do wszystkich lub niektórych dostaw towarów zrealizowanych w roku poprzednim (zwanych dalej „rabatami retrospektywnymi”). Wysokość rabatów retrospektywnych najczęściej uzależniona jest od osiągnięcia przez danego klienta poziomu zakupu towarów określonego w umowie o współpracy handlowej. Z uwagi na skomplikowany system rozliczeń z niektórymi klientami, jak również z powodu opóźnień w otrzymywaniu danych od klientów stanowiących podstawę do wystawienia faktur korygujących, występują sytuacje, w których udzielenie rabatu retrospektywnego następuje po sporządzeniu ostatecznej wersji sprawozdania finansowego za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż towarów objętych rabatem, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Wnioskodawcy.

W rozliczeniu za który rok podatkowy Wnioskodawca powinien wyłączyć z przychodów podatkowych bonifikaty (skonta) udzielone klientom po sporządzeniu sprawozdania finansowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodem należnym, jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia (powiększenia) przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się (powiększa) w dacie korekty, czy też w dacie powstania przychodu należnego.

W opisanej sytuacji dowodem księgowym na postawie którego koryguje się podstawę opodatkowania jest faktura korygują...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.