Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , OŚWIATA I KULTURA , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE (art. 21)

14 września 2014

Rozliczenie podatkowe dotacji na sfinansowanie działalności przedszkola

231

Jeżeli istnieje możliwość ustalenia jaka część wydatków przypada na przychód zwolniony (pokrytych dotacją), to brak jest przeszkód prawnych do zaliczania pozostałej części tych wydatków dotyczących działalności opodatkowanej (sfinansowanej z przychodów, które nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania) do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2014 nr IBPBI/1/415-412/14/ESZ.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, prowadzącą od 2012 r. działalność gospodarczą w ramach, której świadczy usługi w zakresie Bawilandii, organizowania urodzin dla dzieci, imprez okolicznościowych. Od września 2013 r. Wnioskodawczyni poszerzyła swoją działalność o prowadzenie niepublicznego przedszkola na podstawie wpisu do ewidencji Przedszkoli Niepublicznych. Do końca 2013 r. wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem Bawilandii i przedszkola pokrywała z przychodów uzyskiwanych z opłat w Bawilandii i opłat wnoszonych przez rodziców w przedszkolu. Od 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni zakwalifikowała się do uzyskiwania dotacji z budżetu Gminy na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem niepublicznego przedszkola. Pierwszą dotację uzyskała 30 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że jako właściciel nie może być zatrudniona w swojej działalności na umowę o pracę, jednakże wykonuje ona pracę w postaci całej obsługi administracyjnej placówki.

Jednocześnie Wnioskodawczyni pragnie zwrócić uwagę, że koszty które służą wspólnej działalności Bawilandii i przedszkola, jeżeli w jakiejkolwiek części są pokryte dotacją wyeliminowano w całości z kosztów uzyskania przychodów.

  1. Czy zaprowadzono prawidłową ewidencję zdarzeń gospodarczych w zakresie Bawilandii, jak również niepublicznego przedszkola w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a nie w postaci ksiąg rachunkowych?

  2. Czy prawidłowo dokonano rozliczenia kosztów i przychodów w ramach prowadzonej działalności w sposób wskazany w przedstawionym stanie faktycznym?

  3. Czy jeżeli część dotacji Wnioskodawczyni przeznaczy na swoje wynagrodzenie to ta część dotacji również może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129?

  4. Czy jeżeli część składek opłacanych przez Wnioskodawczynię za samą siebie (emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową) pokryte zostaną dotacją z jednostki samorządu terytorialnego to czy pozostała część składek niepokrytych dotacją może zostać odliczona od dochodu?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor odnosząc sie do zadanych pytań w pierwszej kolejności potwierdził stanowisko Wnioskodawczyni w odniesieniu do zadanych pytań.

Ad 1

Jeżeli przychody netto osiągnięte przez Wnioskodawczynię w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro (a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nie wynika z odrębnych od przepisów prawa podatkowego regulacji dotyczących np. sposobu rozliczania się z otrzymanej dotacji z podmiotem, który tej dotacji udzielił), to Wnioskodawczyni może prowadzić ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ad 2

Co do zasady, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ujmować jedynie te wartości, które wpływają na wysokość podstawy opodatkowania, co oznacza, że nie podlegają wpisowi do tej księgi przychody zwolnione z opodatkowania oraz sfinansowane z tych przychodów wydatki. Brak jest jednak przeszkód prawnych aby - jeżeli taka jest de...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.