Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

4 maja 2015

Przychody przy sprzedaży licencji na programy komputerowe wraz z usługą ich aktualizacji i usługą serwisową

184

Jesteśmy pośrednikiem naszej spółki matki w sprzedaży licencji na oprogramowanie oraz umów modernizacyjnych, serwisowych dotyczących tego oprogramowania. Umowy odnośnie licencji jak i umowy dotyczące usług modernizacyjnych i serwisowych są sprzedawane na okres dłuższy niż rok. W jaki sposób sprzedaż tego typu usług powinna zostać rozpoznana w podatku CIT. Czy przychód jak i koszt dotyczący takiej sprzedaży należy wykazać jednorazowo w momencie wystawienia faktury, czy też przychód jak i koszt z tego tytułu powinien zostać podzielony proporcjonalnie do ilości miesięcy w których usługa ta będzie wykonywana?

ODPOWIEDŹ

W przypadku umów sprzedaży licencji na programy komputerowe wraz z oferowanymi w ramach tej licencji usługami w postaci aktualizacji i serwisu, dla których płatność za nabytą licencję dokonana będzie jednorazowo, datę uzyskania przychodu należy określać na zasadach ogólnych zawartych w art. 12 ust. 3a ustawy o pdop. W takim przypadku nie ma znaczenia, że czas trwania umowy będzie dłuższy. Natomiast w przypadku gdy w ramach nabytej licencji na programy komputerowe, sprzedawca będzie zobowiązany do czynności polegających na stałym i powtarzalnym (trwałym) zachowaniu zbywcy do ich świadczenia, a kupujący do okresowego regulowania należności z tego tytułu, wówczas data powstania przychodu rozpoznawana będzie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o pdop na ostatni dzień okresu określonego w umowie.

UZASADNIENIE

Według art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo

  • uregulowania należności.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że przychód ze sprzedaży towarów lub usług następuje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. Należy jednak pamiętać, że do przychodów nie zalicza się między innymi pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych - art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o pdop.

Szczególny moment powstania przychodu dotyczy także tzw. „usług dostaw ciągłych”. Jeżeli bowiem strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku – patrz. art. 12 ust. 3c ustawy o pdop. Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2014 r. sygn. ITPB3/423-116b/14/PS - pojęcie „okres rozliczeniowy” oznac...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.