Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pożyczka otrzymana z FP stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy udzielona z Funduszu Pracy nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. 

UZASADNIENIE

Pożyczka z Funduszu Pracy - 5.000 zł - Art. 15zzd z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Co do zasady zgodnie z dyspozycją art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 roku Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020  r.

Z tego rodzaju pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiorca, o  którym mowa w  art. 7 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 6  marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w  co najmniej jednym roku z  dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i  usług oraz z  operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z  tych lat nie przekroczyły równowartości w  złotych 2 milionów euro), który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020  r. w  celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności.

O pożyczkę może ubiegać się również rmikroprzedsiębiorca, który nie zatrudnia i nigdy nie zatrudniał pracowników.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, jej oprocentowanie jest stałe i  wynosi w  skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka wraz z  odsetkami będzie podlegać umorzeniu jeżeli mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki następuje z urzędu a spełnienie warunku umorzenia sprawdza urząd pracy.

Pożyczka ze swej istoty stanowi świadczenie, które podlega zwrotowi pożyczkodawcy, dlatego też  jej otrzymani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.