Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

27 marca 2015

Powstanie przychodu z tytułu cesji wierzytelności

222

Uzyskanie przychodu z tytułu cesji wierzytelności stanowi przychód z praw majątkowych. Obowiązek podatkowy z tego tytułu powstaje z chwilą otrzymania zapłaty lub postawienia jej do dyspozycji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2015 roku nr IBPBII/1/4511-10/15/BP.

Sytuacja Podatnika

W dniu 22 września 2014 roku Wnioskodawca zawarł umowę z polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy której przeniósł na Spółkę całość praw i obowiązków (cesja wierzytelności, przeniesienie zastawu rejestrowego, przejęcie długu) wynikających z zawartej przez Wnioskodawcę (jako sprzedającego) z inną osobą umowy sprzedaży udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za przeniesienie całości praw i obowiązków z umowy sprzedaży udziałów na Spółkę Wnioskodawca ma otrzymać zapłatę w wysokości 300.000 zł w terminie wynikającym z Umowy.

Czy z chwilą nadejścia Terminu Wymagalności wierzytelności po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też przychód ten powstanie dopiero z chwilą otrzymania zapłaty lub choćby części zapłaty w zakresie otrzymanej części?

Do jakiego źródła należałoby zakwalifikować przychód Wnioskodawcy, o którym mowa w pytaniu nr 1 i według jakiej stawki należałoby go w związku z tym opodatkować?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Odnosząc się do zadanego pytania Organ podatkowy przeanalizował dwa źródła przychodów do jakich ewentualnie możliwe jest przypisanie uzyskanego we wniosku przychodu. Jednym z nich są „inne przychody” wymienione w art.10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak uzyskanie przysporzenia finansowego nie można zakwalifikować do wskazanego źródła gdyż dla przychodów z praw majątkowych ustawodawca przewidział odrębne uregulowania.

Podstawa prawna regulująca uzyskanie wskazanego przychodu zawarta została w art. 18 przytoczonej ustawy, stosownie do jej brzmienia za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Ponieważ zawarty w cytowanym art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalog praw majątkowych jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.