Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Przepis art. 20 ust. 3 dotyczący przychodów ze źródeł nieujawnionych, niezgodny z Konstytucją – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sejm ma 18 miesięcy na zmianę wadliwej normy prawnej.

W dniu 29 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, po rozpoznaniu połączonych pytań prawnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i dochodów z nieujawnionych źródeł, orzekł niezgodność art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego było ustalenie czy art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.,  nie narusza zasady określoności przepisów prawa w dziedzinie prawa podatkowego (art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 konstytucji), w związku z wątpliwościami sądów pytających dotyczących wyrażeń użytych w zaskarżonym przepisie: „czynienie wydatków”, „gromadzenie mienia”, „przychody opodatkowane” i „przychody wolne od opodatkowania”.

Wcześniej do wyrażeń kwestionowanych przez sądy pytające ustosunkował się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia z 18 lipca 2013r., sygn. SK 18/09. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r., narusza zasadę określoności przepisów prawa wywodzoną z art. 2 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny oceniając zmianę art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzoną ustawą z 16 listopada 2006 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. stwierdził, że dokonana nowelizacja ma nie tylko charakter wyjaśniający, czy doprecyzowujący, ale modyfikuje konstrukcję podstawy opodatkowania. W stanie prawnym od 1 stycznia 2007 r. bowiem tylko mienie zgromadzone przed poniesieniem wydatków, a nie mienie zgromadzone w danym roku podatkowym może obniżać podstawę opodatkowania. Poprzez dodanie słowa uprzednio, ustawodawca wprowadził zastrzeżenie, zgodnie z którym przychody i zgromadzone mienie, które mają być źródłem pokrycia wydatku, powinny zostać opodatkowane przed poniesieniem tego wydatku.

Analiza art. 20 ust. 3 obowiązującego od 1 stycznia 2007 roku wskazuje, że dokonane zmiany dotyczyły innych elementów omawianej konstrukcji prawnej, niż te, które były badane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. 18/09) Nowelizacja dokonana ustawą z 16 listopada 2006 r. usunęła niektóre wątpliwości dotyczące obliczania podstawy opodatkowania w przypadku podatku od dochodów nieujawnionych, ale są to inne zagadnienia niż te, które zakwestionował Trybunał orzekając o naruszeniu przez art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady określoności przepisów prawa wywodzonej z art. 2 konstytucji. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zmiana art. 20 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, wprowadzona od 1 stycznia 2007 r. nie usunęła zastrzeżeń natury konstytucyjnej, które zgłosił Trybunał w wyroku sygn. SK 18/09 w odniesieniu do wyrażeń użytych w kontrolowanym przepisie, w poprzednim brzmieniu. Orzekając o niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 Trybunał Konstytucyjny zgodził się ze stanowiskiem wrażonym w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. 18/09), że użyte w nim wyrażenia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.