Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

4 maja 2015

Opodatkowanie podatkiem dochodowym kontraktów terminowych forward oraz zasady ujmowania ich w księgach rachunkowych

157

Zawieramy z bankiem kontrakty terminowe forward (bank kupi od nas walutę EUR np. za 3 miesiące po ustalonym kursie). Księguję ten kontrakt: krótkoterminowe aktywa finansowe/zobowiązania finansowe (kwota wyliczona Euro x ustalony kurs). Kontrakt najczęściej zamykamy wcześniej niż był ustalony ale też po innym kursie; moje księgowanie wtedy wygląda tak: zobowiązania finansowe / krótkoterminowe aktywa finansowe. Ale powstaje też różnica wynikająca z różnych kursów przy otwarciu i zamknięciu. Czy mogę wyksięgować tę różnicę np. zobowiązania finansowe/krótkoterminowe aktywa finansowe tak żeby kontrakt się zamknął? Na koniec 2014 roku mam dwa kontrakty zawarte, nie zamknięte i zaksięgowane: krótkoterminowe aktywa finansowe / zobowiązania finansowe (kwota wyliczona Euro x ustalony kurs). Otrzymałam od banku wycenę jeden kontrakt dla nas jest zyskiem, drugi stratą. Jak zaksięgować tą wycenę i zaprezentować ją w bilansie? Czy np. strata na kontrakcie może stanowić KUP? Pomijam przepływ pieniędzy pomiędzy rachunkami PLN i EUR.

ODPOWIEDŹ

Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy stwierdzić że jeżeli taki kontrakt jest realizowany za zgodą stron tej umowy w innym terminie i po innej cenie, wówczas musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach ewidencji rachunkowej. Zatem zapisy w księgach rachunkowych dokonywane przez czytelnika są prawidłowe. W odpowiedzi na drugie pytanie w przypadku wyceny bilansowej kontraktów terminowych, księgowania winny być dokonane na kontach: odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe/koszty finansowe – w przypadku zmniejszenia ich wartości albo odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe/przychody finansowe – w przypadku zwiększenia ich wartości. W bilansie powyższe sytuacje ujmujemy w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. c) „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe” - gdy wartość godziwa kontraktu jest ujemna, w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. b) „Inwestycje krótkoterminowe - inne krótkoterminowe aktywa finansowe” - gdy wartość godziwa kontraktu jest dodatnia. W przypadku rozliczenia kontraktu terminowego skutkującego powstaniem straty będzie ona stanowiła koszt zyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Przez pojęcie kontrakt terminowy forward należy rozumieć umowę zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia określonego dobra w ustalonym terminie w przyszłości, w określonej ilości oraz określonej jakości po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy. Kontrakty forward są bezwarunkowe co oznacza że kontrahenci w dniu realizacji kontraktu muszą bezwarunkowo wykonać zobowiązanie wynikające z zawartej umowy, w przeciwieństwie do opcji - które są transakcjami warunkowymi - gdzie nabywca może odstąpić od jej wykonania jeśli uzna że realizacja kontraktu jest nieopłacalna finansowo. Jeżeli taki kontrakt jest realizowany za zgodą stron tej umowy w innym terminie i po innej cenie, wówczas musi to znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach ewidencji rachunkowej. Kontrakt forward zobowiązuje posiadacza do kupna lub sprzedaży pewnego dobra w określonym czasie i po określonej cenie. Cena określana w kontrakcie jest ceną wykonania (delivery price). W momencie zawierania transakcji ustala się ją na takim poziomie, że wartość kontraktu dla obu stron transakcji jest równa zero. W praktyce oznacza to, że przyjmujący pozycję długą (kupujący kontrakt) i przyjmujący pozycję krótką (sprzedający kontrakt) nie ponoszą żadnych kosztów. Zatem cena wykonania jest wynikiem określonego popytu i podaży.

W przypadku gdy na dzień zawarcia kontraktu jednostka nie poniosła żadnych kosztów transakcyjnych (tj. zawarcie kontraktu nie powoduje zmian wartości majątku oraz źródeł finansowania), wartość początkowa kontraktu (wartość godziwa poniesionych wydatków z tytułu zawarcia kontraktu) wynosi zero. W takim przypadku nie ujmuje się kontraktu w księgach rachunkowych na kontach bilansowych. Wskazane jest jednak prowadzenie ewidencji pozabilansowej zawartych kontraktów bądź też rejestru zawieranych umów, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w tym zakresie. Należy dodać, iż na podstawie art. 46 ust. 2a ustawy o rachunkowości, jednostka może ująć kontrakt forward w księgach rachunkowych jako składnik kategorii „Aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu” (w ramach „Krótkoterminowych aktywów finansowych”) i równocześnie jako składnik kategorii „Zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu” (w ramach „Pozostałych rozrachunków”). W każdej z tych kategorii wartość kontraktu jest ujmowana w kwocie równej iloczynowi wielkości kontraktu (ilości instrumentu podstawowego w przypadku przedstawionym w pytaniu będzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.