Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

13 czerwca 2014

Opodatkowanie otrzymanego przez właściciela majątku w związku z likwidacją Sp. z o.o.

167

Wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 6 maja 2014 nr ITPB1/415-163/14/MP

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą prawną (Sp. z o.o.), podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest w trakcie procesu likwidacyjnego (otwarcie procesu likwidacyjnego miało miejsce 26 marca 2013 r.). Jedynym wspólnikiem Wnioskodawcy jest osoba fizyczna, polski rezydent (osoba ta posiada 100% udziałów Wnioskodawcy). Część udziałów została przez jedynego wspólnika objęta, zaś pozostała część została nabyta.

Na majątek Wnioskodawcy składa się nieruchomość. Wnioskodawca, zgodnie z art. 286 Kodeksu spółek handlowych, zamierza podzielić majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w ten sposób, że cały majątek Wnioskodawcy zostanie przekazany jej jedynemu wspólnikowi. Wartość przekazanej nieruchomości zostanie ustalona jako wartość rynkowa. W następstwie planowanego podziału majątku Wnioskodawcy (po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 274 i następnych Kodeksu spółek handlowych) jedynemu jej wspólnikowi - osobie fizycznej będącej rezydentem polskim, zostanie przekazana nieruchomość stanowiąca własność Wnioskodawcy. Odnosząc się do zaistniałej sytuacji Wnioskodawca zwrócił się z następującymi pytaniami do Dyrektora Izby Skarbowej.

  1. Czy w wyniku przejęcia nieruchomości po stronie jedynego wspólnika Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, a tym samym Wnioskodawca, jako płatnik, zobowiązany będzie do obliczenia i pobrania z tego tytułu należnego podatku i jego wpłacenia organowi podatkowemu?

  2. Jeżeli po stronie wspólnika powstanie obowiązek podatkowy, to czy opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie różnica pomiędzy wartością rynkową nieruchomości otrzymanej przez wspólnika w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów?

Odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej

Odpowiadając na pytanie Podatnika Dyrektor powołał się na art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiący, że za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Przy ustalaniu wartości przychodu, o którym mowa m. in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy, co wynika bezpośrednio z treści art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę