Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

10 stycznia 2012

Opodatkowanie dochodów grupy producentów owoców i warzyw

237

Sprzedaż wyprodukowanych owoców przez zrzeszonych sadowników odbywa się z budynku magazynowego zrzeszenia często w nocy, z wykorzystaniem energii elektrycznej, która opłacana jest przez zrzeszenie. Zarząd chce podjąć uchwałę o obciążaniu 0,01 zł kilograma owoców na refundację kosztu pobierania energii elektrycznej. W konsekwencji spowoduje to fakt, że na fakturach RR (zakup) będzie niższa cena za kg owoców, niż na fakturach VAT (sprzedaż), a różnica dla Urzędu Skarbowego będzie stanowiła dochód grupy i jego opodatkowanie podatkiem dochodowym. Czy uzyskana różnica z potrąceń 0,01 zł/kg wykorzystana na cele statutowe może nie być opodatkowana?

ODPOWIEDŹ

Podstawowym źródłem przychodów grupy producentów owoców i warzyw jest działalność operacyjna, polegająca na zakupie owoców i warzyw od członków grupy i ich dalszej odsprzedaży. Głównym celem grupy nie jest maksymalizacja zysku, a ułatwienie członkom grupy sprzedaży produkowanych przez nich owoców i warzyw oraz dążenie do uzyskania przez nich zadowalających cen zbytu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PDOP), wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem art.17 ust. 9 i 10 PDOP, zgodnie z którymi za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 49 PDOP, uznaje się wydatki na:

  • zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,

  • szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Z literalnego brzmienia powyższych przepisów, wynika, że zwolnienie od opodatkowania dochodów grupy producentów jest częściowe i uwarunkowane następujący...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.