Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE PRZYCHODY , GMINY I POWIATY , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a) , NIERUCHOMOŚCI

14 września 2014

Odpracowanie długów czynszowych a powstanie przychodu podatkowego

206

Odpracowanie przez mieszkańców długów z tytułu zaległości czynszowych nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wykonanie wskazanych przez Gminę czynności wpłynie jedynie na wygaśnięcie ciążących na lokatorach zobowiązań.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 27 czerwca 2014 roku nr ITPB1/415-355/14/AK.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca (Gmina) jest jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz statutu. Zgodnie ze statutem Gmina prowadzi gospodarkę m. in. zasobem mieszkaniowym, osiąga również dochody z tytułu dostarczania mieszkańcom wody oraz odprowadzania ścieków. Należności te pobierane są na podstawie wystawianych przez Gminę faktur, wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych między Gminą i poszczególnymi mieszkańcami. Zarówno w dochodach z najmu lokali mieszkalnych oraz z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków występują znaczne zadłużenia. Niewystarczająca jest w tym zakresie dotychczas stosowana procedura windykacji należności cywilnoprawnych. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań windykacyjnych Gmina planuje wdrożenie procedur umożliwiających spłatę zadłużenia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez umożliwienie odpracowania zaległych należności. Dłużnicy będą mogli regulować zaległe należności w formie świadczenia rzeczowego, które polegać będzie na wykonywaniu różnych czynności w oparciu o aneksy do umów najmu lub umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Po ustaleniu wartości świadczenia, o wartość tę będzie pomniejszane zadłużenie danej osoby. Wartość świadczenia nie powinna być wyższa niż porównywalna wartość prac wynikająca z zawartych umowo odpracowanie zaległości. Czy z tytułu odpracowania przez mieszkańców zob...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.