Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

9 stycznia 2015

Odpisy amortyzacyjne od oddanych do nieodpłatnego używania środków trwałych

195

Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oddanych do nieodpłatnego używania.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2014 roku nr IPTPB3/423-270/14-8/KJ

Sytuacja Podatnika

Spółka (Wnioskodawca) zawrze z Województwem (…) umowę, na mocy której Województwo powierzy Spółce realizację zadania własnego Samorządu Województwa (…), tj. świadczenie usług w zakresie promocji i ochrony zdrowia, poprzez realizację inwestycji, tj. zakupu sprzętu medycznego (oraz wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego w związku z korzystaniem ze sprzętu medycznego), a następnie jego bieżące, nieodpłatne udostępnianie Podmiotom Leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa (…).

Spółka, realizując zadania własne Województwa (…), będzie użyczać Podmiotom Leczniczym nieodpłatnie sprzęt medyczny oraz części zamienne do sprzętu medycznego i wyposażenia. Wydanie sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Podmiotu Leczniczego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Z tytułu świadczenia usług publicznych Spółce przysługiwać będzie prawo uzyskania rekompensaty od Województwa.

Otrzymana Rekompensata nie będzie dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Uzyskana Rekompensata będzie stanowiła po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy.

Podstawą do ujęcia w ewidencji księgowej Spółki otrzymanej Rekompensaty Eksploatacyjnej i Inwestycyjnej powinna być faktura wystawiona dla Województwa.

Użyczany Podmiotom Leczniczym sprzęt będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowany przez Spółkę.

  1. Czy odpisy amortyzacyjne od nieodpłatnie udostępnionej aparatury i urządzeń medycznych Podmiotom Leczniczym przez Spółkę będą kosztem uzyskania przychodu dla Spółki?

  2. Czy uzyskana rekompensata od Województwa (…) będzie stanowiła po stronie Spółki przychód podatkowy?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Ad. 1

Art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.