Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

14 września 2014

Odmowa wydania zaświadczenia o uznaniu pomocy de minimis

204

Nasza Spółka jako Zakład Pracy Chronionej korzysta z pomocy de minimis z tytułu wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji na zakup usług medycznych dla osób niepełnosprawnych. Zazwyczaj z wnioskiem o uznanie pomocy zwracaliśmy się w terminie do 30 dni od dnia wydatkowania środków. Ostatnio dowiedziałem się, że urząd odmówi wydania zaświadczenia jeżeli wniosek złożę po 30 dniach od dnia wydatkowania środków. Z czego to wynika?

ODPOWIEDŹ

W przedstawionej sytuacji organ podatkowy będzie miał prawo odmówić wydania zaświadczenia o uznaniu pomocy jako pomoc de minimis. Obowiązek przedstawienia organowi wydającemu zaświadczenie, informacji o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji w terminie 30 dni od dnia wydatkowania tych środków wynika z zapisów §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1300) warunkiem uznania pomocy jako pomocy de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania opłat na podstawie odrębnych przepisów lub inny podmiot udzielający pomocy.

Natomiast w celu uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w §9 ust. 1 ww. rozporządzenia, warunkującego uznanie poniesionego wydatku za pomoc de minimis, na przedsiębiorcę został nałożony obowiązek przedstawienia organowi wydającemu zaświadczenie, informacji o dokonaniu wydatku ze środków funduszu rehabilitacji. Wskazaną informację przedsiębiorca winien przedstawić w ciągu 30 dni od dnia jej dokonania. Za dzień udzielenia pomocy uznaje się dzień wydatkowania przez przedsiębiorcę środków z ZFRON.

Organ podatkowy na podstawie art. 306a §1 ustawy Ordynacja podatkowa wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zgodnie z brzmieniem art.306a §2 Ordynacji podatkowej, zaświadczenie wydaje się, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Stosownie natomiast do treści art.306c tej ustawy - odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę