Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

2 czerwca 2015

Niezależna amortyzacja środków trwałych zainstalowanych w budynku hali produkcyjnej

175

Jesteśmy producentem farb. W związku z rozszerzeniem działalności o produkcje lakierów, prowadzone będą w pomieszczeniach jednej z hal produkcyjnych stanowiących naszą własność prace inwestycyjne w postaci przystosowania jej do nowej produkcji. Prace te polegać będą na wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, grzewczych, instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej wraz z urządzeniami, instalacji przeciwpożarowej, a także instalacji technologicznej oraz sieci informatycznej IT obsługującej i wspomagającej proces produkcyjny. Słyszeliśmy, że przedmiotowe instalacje mogą stanowić odrębny od budynku środek trwały i podlegać odrębnej amortyzacji. Jakie muszą być spełnione warunki aby powyższe instalacje stanowiły odrębny środek trwały?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli wymienione w pytaniu instalacje zamontowane w budynku hali produkcyjnej spełniać będą kryteria dla uznania ich za środek trwały, zostały wymienione w Klasyfikacji Środków Trwałych, a ich instalacja w tym budynku jest taka, że po demontażu będą nadal kompletne i zdatne do użytku, ich odłączenie odbywa się bez uszczerbku dla budynku, jak również dla samych instalacji, to wówczas można uznać je za odrębne od budynku środki trwałe, które podlegają odrębnym odpisom amortyzacyjnym.

UZASADNIENIE

Według art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w myśl art. 15 ust. 6 kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 (umowy leasing), zwane środkami trwałymi. W ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osią...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.