Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą. Rozliczam się z fiskusem na zasadach ogólnych (PKPiR). Mam wątpliwość, czy mogę ująć w podatkowej książce przychodów i rozchodów wartość towaru, który otrzymałem bezpłatnie. Towar ten w tym miesiącu został sprzedany. Czy wartość sprzedaży podlega ewidencjonowaniu w PKPiR ?

ODPOWIEDŹ

Otrzymany nieodpłatnie towar należy zaewidencjonować do podatkowej księgi przychodów jak przychód firmy. Towar ten z chwilą jego sprzedaży podlega również zewidencjonowaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako przychód ze sprzedaży towarów i usług, jednakże równolegle do PKPiR należy zaewidencjonować do wydatków wartość wcześniej uzyskanego przychodu z tytułu nieodpłatnie otrzymanego towaru.

UZASADNIENIE

Prowadząc działalność gospodarczą Podatnik jest zobowiązany do ujęcia każdego przychodu związanego z tą działalnością. Zatem wartość nieodpłatnie otrzymanych towarów będzie również stanowić dla podatnika przychód z działalności gospodarczej. W myśl bowiem art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń jest przychodem z działalności a jego wartość określa się zgodnie z art. 11 ust. 2 do 2b ustawy.

Określając wartość przychodu z nieodpłatnie otrzymanego świadczenia w naturze podlegającą opodatkowaniu, za podstawę należy wziąć jego wartość opartą na cenach rynkowych obecnych w obrocie rzeczach bądź prawach tego samego rodzaju i gatunku, biorąc pod uwagę ich stan, stopień zużycia oraz czas i miejsca uzyskania, co wynika z treści art. 11 ust. 2 tej ustawy. Nie podlega zaewidencjonowaniu do PKPiR i opodatkowaniu wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, bowiem wolne są one od podatku dochodowego (art.21 ust.1 pkt 125 ustawy). Do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn zalicza się - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, zaś do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

Przychód z tyt. nieodpłatnego otrzymania świadczenia w naturze przedsiębiorca powinien zaewidencjonować w kolumnie 8 PKPiR - pozostałe przychody.

Kolejnym ważnym aspektem jest odpowiednie udokumentowanie tego zdarzenia. W związku z tym, że przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR nie określają wprost, jaki dokument będzie tu odpowiedni, odpowiedzi należy poszukać w §12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Zgodnie z jego treścią w tej sytuacji właściwe jest sporządzenie dokumentu oznaczonego numerem, który zawiera co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.