Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT

5 czerwca 2015

Moment poniesienia kosztu w związku z wstępną opłatą leasingową

189

Podatnik prowadzący księgi rachunkowe zobowiązany jest zaliczać koszty pośrednie do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia ich w księgach rachunkowych (prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości).

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2015 roku nr IBPB-1-1/4511-93/15/DW

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy leasingu operacyjnego, spełniające przesłanki wynikające z art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami ogólnych warunków tychże umów leasingu, ich zawarcie i korzystanie z przedmiotu danego leasingu jest uzależnione od dokonania przez Wnioskodawcę zapłaty tzw. opłaty początkowej, na którą składają się opłata wstępna i prowizja. Zdarzenia gospodarcze Wnioskodawca ewidencjonuje w księgach rachunkowych, w których nie stosuje uproszczeń wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wskazane wyżej wydatki związane z umowami leasingu ujmuje w księgach rachunkowych proporcjonalnie, w odniesieniu do długości trwania danej umowy leasingu.

Czy Wnioskodawca ma możliwość zaliczać tak określone opłaty początkowe (a zatem opłaty wstępne oraz prowizję) w ciężar kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w dacie poniesienia danego wydatku?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Rozstrzygając kwestię momentu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej oraz prowizji od umowy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej przez podmiot prowadzący księgi rachunkowe, należy brać pod uwagę zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 5 – 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ww. ustawy, u podatników prowadzących księgi rachunkowe, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 5a i 5b. W myśl natomiast art. 22 ust. 5c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Przy czym, w myśl art. 22 ust. 5d ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (za...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.