Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

 • Pełna księgowość

 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Karta podatkowa

1. Pełna księgowość - kto prowadzi w roku 2015

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej “ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • 1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w  organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

 • 2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro (limit przychodów obowiązujących w 2015 roku wynosi 5.010.600 zł);

 • 3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

 • 4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

  • a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

  • b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

 • 5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z  wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

 • 6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

 • 7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Dodatkowo należy pamiętać, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą również stosować zasady rachunkowości określone ustawą, od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.Przy czym w tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Podatkowa książka przychodów i rozchodów - limity obrotów w 2015 roku

Co do zasady osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (art. 24a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Przy czym w roku 2015 podatkowe księgi przychodów i rozchodów mogą prowadzić podatnicy, którzy w 2014 r. uzyskali przychody, w rozumieniu art. 14 mniejsze niż 1.200.000 euro (art. 24a ust 4 updof).

Aby wyli...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.