Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA (art. 1-9a)

5 marca 2015

Kwalifikacja przychodu uzyskanego z tytułu wykorzystania znaku towarowego

225

Przychody uzyskiwane z tytułu wykorzystywania znaku towarowego należy kwalifikować, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 grudnia 2014 roku nr IBPBI/1/415-1077/14/BK

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W najbliższej przyszłości otrzyma w formie darowizny zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy (prawo ochronne na znak towarowy), które ujmie w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, oraz będzie od jego wartości początkowej dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Nie jest wykluczone również, że nazwa firmy Wnioskodawcy przybierze nazwę otrzymanego w formie darowizny znaku towarowego. Jednocześnie Wnioskodawca będzie udzielał praw do znaku towarowego w formie licencji innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w różnej formie na terenie kraju, bądź za granicą. Umowy licencyjne będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest wykluczone, że jednocześnie oprócz, bądź w ramach umów licencyjnych, podmioty licencjonujące znak towarowy będą nabywały usługi, w tym usługi doradcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezwłocznie po otrzymaniu znaku towarowego Wnioskodawca dokona zmiany przedmiotu działalności, na zakres uwzględniający również udzielanie licencji.

Do jakiego ze źródeł przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zakwalifikować przychód powstały w wyniku wykorzystywania tego znaku towarowego w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że przychody uzyskane z wykorzystywania znaku towarowego winny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej.

W przedmiotowej interpretacji przeanalizowana została definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., który daje podstawę by przyjąć, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków, tj. wykonywanie tej działalności:

  • w celu osiągnięcia dochodu - przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,

  • w s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.