Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m) , BUDOWNICTWO

7 czerwca 2015

Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów

199

Zapłata kar umownych związanych z niedotrzymaniem terminów wykonania robót budowlanych stanowią koszty uzyskania przychodu.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2015 roku nr IBPBI/2/4510-195/15/JD.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca zawarł z kontrahentem umowę której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych praw do wszystkich nieruchomości związanych z zakresem przedmiotu umowy oraz prawomocnych decyzji administracyjnych. W trakcie realizacji prac zaistniały niezaplanowane i niezależne okoliczności powodujące negatywny wpływ na tempo prac określone w harmonogramie. Wydłużenie prac nastąpiło na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej, czego skutkiem było naliczenie przez Zamawiającego kary umownej na podstawie noty obciążeniowej w wysokości 99.000 zł. Okoliczności mające wpływ na wydłużenie terminu przekazania dokumentacji projektowej nie były zależne od Spółki. Na terenie prowadzonej Inwestycji brak było uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spowodowało to zrealizowanie głównej części inwestycji w terminie późniejszym niż założony w harmonogramie. W związku z powstałym opóźnieniem w realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający naliczył Wykonawcy karę umową w wysokości 231.000 zł na podstawie noty obciążeniowej z 11 grudnia 2014 roku.

Czy kary umowne na podstawie not obciążeniowych na kwotę 99.000 zł i 231.000 zł stanowią koszty uzyskania przychodów?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Po dokonaniu, analizy przedstawionej sytuacji Dyrektor stwierdził, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 updop).

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług. W konsekwencji przepis ten wyklucza z kosztów uzyskan...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.