Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , TRANSPORT

14 września 2014

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych sfinansowanych kredytem

263

Podmiot, będący czynnym podatnikiem VAT rozliczający się z podatku dochodowego KPIR, zakupił naczepę za 45.000 zł (netto) + ciągnik siodłowy za 71.000 zł (netto), obie maszyny są używane powyżej 6 miesięcy. Zakup dokonany był z kredytu bankowego, a raty spłacane są systematycznie. Czy można zastosować jednorazową amortyzację w przypadku nabycia ww. sprzętu. Czy będzie istniał obowiązek korekty KUP w związku w tym, iż sprzęt zostanie spłacony w 60 ratach?

ODPOWIEDŹ

Jeżeli Czytelnik jest małym podatnikiem i zakup sfinansował kredytem zaciągniętym w banku, przy czym bank nie zastrzegł sobie bycia współwłaścicielem zakupionego sprzętu do czasu spłaty kredytu, jednocześnie Czytelnik uregulował swoje zobowiązanie wobec sprzedawcy w pełnej wysokości, ma on prawo do jednorazowej amortyzacji bez obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) oraz art. 16a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki (lokale będące odrębną własnością), maszyny, urządzenia i środki transportu lub inne przedmioty. Warunkiem amortyzacji jest, aby przewidywany okres używania tych środków trwałych był dłuższy niż rok i aby były one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z przywołanego przepisu jasno wynika, że prawo podatkowe pozwala wprowadzić do ewidencji środków trwałych nabyty majątek i dokonywać jego amortyzacji. Należy jednak pamiętać, że odmiennie ustala się wartość początkową zakupionego sprzętu w zależności od udziału we własności/współwłasności. Zatem w omawianej sytuacji, w przypadku gdy właścicielem nabytego sprzętu będzie wyłącznie czytelnik to za wartość początkową należy uznać cenę nabycia, która rozumiana jest jako kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu oraz koszty instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku(art. 22g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22g ust 3 updof i art. 16g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16g ust. 3 updop).

Jeżeli natomiast z umowy kredytowej lub innego dokumentu wynika, że bank (lub inny podmiot) jest współwłaścicielem środka trwałego, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku (art. 22g ust. 11 i art. 16g ust.8 updop). Powyższa sytuacja ma oczywiście przełożenie na późniejszą wysokość odpisów amortyzacyjnych. Nadmienić trzeba, że po całkowitym spłaceniu wszystkich rat kredytu kwotę, która odpowiada wartości początkowej niezamortyzowanego środka trwałego wprowadza się do ewidencji środków trwałych, jako zwiększenie jego wartości, i w dalszym ciągu nalicza się raty amortyzacyjne.

Odnosząc się do jednorazowej amortyzacji, regulowanej art. 22k ust. 7-13 updof. i odpowiednio art. 16k ust. 7-13, należy zauważyć jest to forma pomocy de minim...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.