Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

21 kwietnia 2015

Dzień przeliczenia kursu waluty do obliczenia "podatku u źródła"

222

W celu obliczenia i pobrania "podatku u źródła" przychód uzyskany przez nierezydenta wycenia się po kursie średnim ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 13 kwietnia 2015 roku nr IBPBI/2/4510-53/15/MS

Stanowisko Podatnika

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka wypłaca w walutach obcych na rzecz kontrahentów zagranicznych, osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP.

W związku z dokonywaniem wypłat wskazanych powyżej należności może się zdarzyć, że Spółka będzie zobowiązana jako płatnik, na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o PDOP, do obliczenia i pobrania w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych („podatek u źródła”) oraz przekazania pobranego podatku na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

Według jakiego kursu waluty Spółka powinna przeliczać na złote polskie wypłacane osobom prawnym, należności zaliczane do przychodów objętych zakresem art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP w celu obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Po zapoznaniu się z sytuacją Podatnika, Dyrektor odniósł się do art...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.