Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W styczniu 2015 udziałowcy spółki zgodnie z jej umową i Kodeksem Spółek Handlowych podjęli uchwałę o nieoprocentowanych dopłatach do kapitału. Dopłaty te zostały wniesione w tym samym miesiącu. Gdyby nie dopłaty spółka musiałaby zaciągnąć wysoko oprocentowany kredyt, a dopłaty są nieodpłatne. Spółka ma wątpliwości czy w tej sytuacji nie powstaje przychód w wysokości równej oprocentowaniu ewentualnie zaciągniętego kredytu?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nie powstaje dla Spółki przychód w wysokości równej oprocentowaniu ewentualnie zaciągniętego kredytu.

UZASADNIENIE

Instytucja dopłat jest uregulowana w art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 roku. Kodeksu spółek handlowych. Dopłaty są wpłatami wspólników, wpłaty te powiększaja majątek spółki, ale nie zwiększają udziałów samych wspólników. Dopłaty dokonywane są zazwyczaj w celu pokrycia strat albo też na zwiększenie środków obrotowych. Zgodnie z art. 177 Kodeksu spółek handlowych obowiązek dopłat może wynikać jedynie z postanowień spółki, a wysokość i termin mogą być oznaczone w miarę potrzeby uchwałą wspólników (art. 178 ksh). Jednocześnie dopłaty nakładane są na wspólników wyłącznie w sposób proporcjonalny w stosunku do posiadanych udziałów. Z kolei art. 179 Kodeksu spółek handlowych przewiduje możliwość zwrotu dopłat, jeżeli nie są one wymagane na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej updop) do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Państwa wątpliwości powstały głównie na tle tego, czy fakt nieoprocentowania dopłat, nie skutkuje uznaniem ich za nieodpłatne świadczenie na rzecz spółki - a w konsekwencji uznaniem, że spółka osiągnęła z tego tytułu przychód.

Podstawą nieodpłatnych świadczeń może być, np. umowa użyczenia, umowa pożyczki (nieoprocentowanej) lub umowa nienazwana, które zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Dopłaty do spółki dokonane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych nie są żadnymi z tych rodzajów umów. Instytucja dopłat jest czymś pośrednim między wpłatą na udziały w kapitale zakładowym a zwykłą pożyczką. Dopłaty są swym charakterem prawnym zbliżone do udziałów ponieważ powiększają realnie majątek spółki, różnią się jednak od nich tym, że mogą być zwrotne oraz nie powodują zwiększenia kapitału zakładowego spółki. Nie można zatem uznać dopłat za nieodpłatne świadczenie, zwłaszcza, że wspólnicy wnosząc dopłaty zapewne w przyszłości...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę