Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA , SZCZEGÓLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU (art. 24-25a)

16 stycznia 2015

Dokumentacja podatkowa cen transferowych w spółce komandytowe

197

Spółka komandytowa nie stanowi podmiotu krajowego, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, nie może być podmiotem powiązanym w rozumieniu wskazanego przepisu. W związku z powyższym, jeżeli Spółka zawierać będzie transakcje z mającymi siedziby na terytorium Polski spółkami osobowymi, to transakcje te nie podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu, chyba że zapłata należności wynikających z takiej transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 9 października 2014 roku nr IPPB1/415-816/14-3/KS.

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej działającej pod firmą E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Komplementariuszem SK jest spółka E. Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności E. Sp. z o.o. jest m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo personalne, planowanie strategiczne i organizacyjne, planowanie organizacji pracy i efektywność zarządzania, doradztwo w zakresie analiz ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych.

Spółka E. Sp. z o.o. jest wspólnikiem Spółki Komandytowej oraz jest z nim powiązana osobowo poprzez Członka Zarządu i wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jednocześnie komandytariuszem spółki komandytowej.

Podatnik posiada również udziały w innych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie pełni funkcji zarządczych. Niemniej jednak wysokość udziału Podatnika w kapitale zakładowym tych spółek pozwala na stwierdzenie, że Podatnik może sprawować nad nimi kontrolę choćby poprzez zdolność do powoływania członków zarządu tych spółek. W niektórych z nich podatnik pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

Spółka komandytowa świadczy bądź zamierza świadczyć usługi doradcze na rzecz podmiotów osobowo powiązanych z podatnikiem bądź - na zasadzie podzlecenia - na rzecz klientów tych spółek.

Czy Spółka Komandytowa oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których kapitale zakładowym Podatnik posiada udziały są podmiotami powiązanym w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji czy Podatnik będzie podlegał regulacjom zawartym w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy Spółka komandytowa dokonując transakcji ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością powiązanych z nią przez osobę Podatnika ma obowiązek sporządzać dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych) dla tych transakcji, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy do transakcji zawieranych przez Spółką komandytową ze Spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością powiązany nią przez osobę podatnika będą miały zastosowanie przepisy art. 30d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dyrektor zgodził sie ze stanowiskiem Wnioskodawcy i na mocy art. 14c§1 Ordynacji podatkowej odstapił od uzasadnienia.

Zdaniem Wnioskodawcy między spółką komandytową, a spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, transakcje zawierane przez Spółkę Komandytową, w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z nią powiązanych przez osobę Podatnika, będą podlegały regulacjom zawartym w art. 25 updof (pytanie 1 we wniosku).

Należy zwrócić uwagę, że przepisy art. 25 ust. 1 updof formułują pojęcie „podmiotu krajo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.