Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

3 lutego 2015

Czy stanowi koszt wydatek na promocję ulepszenia środków trwałych dofinansowanych ze środków unjnych

224

Wydatki dotyczące promocji projektu nie mogą zostać odniesione bezpośrednio do wartości początkowej ulepszanych w ramach inwestycji środków trwałych. Wskazane wydatki nie mają bezpośredniego wpływu na wytworzenie (ulepszenie) środka trwałego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2014 roku nr IBPBI/2/423-1183/14/PC

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca w ramach realizacji trzech projektów, dofinansowanych w 85% ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa ... 2007-2013), podjął proces inwestycyjny, który skutkuje ulepszeniem (przebudowa) środków trwałych - przebudowa dróg powiatowych oraz przebudowa dwóch mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych. Umowy o dofinansowanie zobowiązują Wnioskodawcę – realizatora przedsięwzięć – do informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz art. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r.

Realizator projektów zobowiązany jest przeznaczyć łącznie 139.300 PLN na cele promocji. Są to wydatki kwalifikowalne i będą sfinansowane w 85% ze środków unijnych, 15% zostanie pokryte ze środków własnych.

Czy koszty promocji projektów - w szczególności koszt ogłoszeń prasowych promujących projekt, koszt billboardu, koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych - powiększają wartość początkową ulepszanych (przebudowywanych) środków trwałych, stanowiąc tym samym wydatki na ulepszenie środków trwałych?

Stanowisko Dyrektora izby Skarbowej

Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się ze zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z którym na mocy art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia. W myśl art. 16g ust. 4 ww. ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekaza...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.