Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AMORTYZACJA

3 stycznia 2015

Amortyzacja urządzenia wykorzystywanego przez małżonków prowadzących odrębne działalności gospodarcze

176

Małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w postaci usług stomatologicznych. Działalność prowadzona jest w dwóch gabinetach stomatologicznych znajdujących się w domu jednorodzinnym, w którym zamieszkują. Mąż dokonał zakupu „Systemu do sedacji wziewnej” za kilkanaście tysięcy złotych. Faktura za zakup systemu została wystawiona na jego imię i nazwisko. Natomiast żona posiada umowę na dzierżawę butli z gazem technicznym do tego urządzenia. Z systemu korzystać będą oboje małżonkowie. Czy prawo do ujęcia powyższego systemu w ewidencji środków trwałych będzie miał tylko ten z małżonków, który dokonał zakupu systemu i posiada fakturę na jego zakup, czy też prawo to przysługiwać będzie obojgu małżonkom. Czy aby mąż mógł korzystać z butli z gazem technicznym, konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy żoną a mężem ?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisami podatkowymi amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania urządzenia o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok używane przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup „Systemu do sedacji wziewnej” przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeńskiej wspólnoty majątkowej, wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, także gdy został zakupiony na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy z małżonków winien ująć powyższe urządzenie w ewidencji środków trwałych przyjmując wartość początkową w wysokości proporcjonalnej do posiadanego udziału, czyli 1/2 tej wartości. Jeżeli chodzi o używanie przez męża butli z gazem technicznym, a który to małżonek nie jest stroną umowy najmu tej butli, to żona jako strona tej umowy może pozwolić na korzystanie z tej butli przez męża o ile umowa najmu tego nie zabrania.

UZASADNIENIE

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Według przepisu art. 22 ust. 8 w/w ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych. Amortyzacji podlegają, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania maszyny i urządzenia o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zwane środkami trwałymi – art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za wartość początkową środków trwałych, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, uważa się w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia.

W przypadku nabycia środka trwałego w postaci „Systemu do sedacji wziewnej” przez jednego ze współmałżonków w trakcie małżeństwa, środek ten wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Oznacza to, że nabyty przedmiot przez męża, staje się wspólną własnością obojga małżonków, także w sytuacji gdy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.