Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka w związku z uruchomieniem sieci wewnątrzzakładowej, zakupiła komputery, które nie działają samodzielnie, lecz tylko w powiązaniu z serwerem. Czy zakupione urządzenia zwiększają wartość początkową serwera, czy też można je jednorazowo zaliczyć w koszty? Nadmieniam, że jednostkowa cena komputerów nie przekracza 3.500 zł?

ODPOWIEDŹ

Spółka może zakupione komputery amortyzować według zasad ogólnych zwiększając wartość początkową serwera, ale również nic nie stoi na przeszkodzie aby wydatek poniesiony na zakup komputerów, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania po odłączeniu od jednostki centralnej, których wartość nie przekracza 3.500 zł. W sytuacji gdy w danym roku podatkowym nie były czynione inne wydatki o charakterze ulepszającym, stanowił koszt uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16 c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

  • maszyny, urządzenia i środki transportu,

  • inne przedmioty

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17 a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Z powyższego wynika, iż jednym z podstawowych kryteriów zaliczania składników majątku do środków trwałych jest kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania. Natomiast z sytuacji przedstawionej w pytaniu wynika, że zakupione komputery sieciowe nie mogą działać samodzielnie, lecz tylko w powiązaniu z serwerem zarządzającym całą siecią. Dopiero w momencie podłączenia do serwera spełniają wszystkie opisane powyżej warunki zaliczania do środków trwałych bo stają się zdatne do użytku. W związku z powyższym zakupione komputery sieciowe zwiększają wartość po...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.