Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

2 kwietnia 2015

Zasady rozliczania umów o dzieło zawartych pomiędzy osobami fizycznymi

189

Pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie prowadzi działalności gospodarczej została zawarta umowa o działo (projekt z przeniesieniem praw autorskich). Zleceniodawca to obywatel Włoch natomiast zleceniobiorcą jest Polak. Umowa dotyczy roku 2014 i została zawarta w kwocie netto (wypłata w kwocie z umowy). Jak to rozliczyć ?

ODPOWIEDŹ

Umowa o dzieło zawarta pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej dla celów podatkowych stanowi przychód z innych źródeł. Powyższe oznacza, że Zleceniobiorca będzie zobowiązany w zeznaniu rocznym PIT-36 dodać dochody osiągnięte z tytułu umowy o dzieło zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i od łącznej kwoty obliczyć podatek. Zleceniobiorca wykazuje uzyskany dochód w części przewidzianej dla innych źródeł, dochód ten podlega zsumowaniu z innymi dochodami i od łącznej kwoty należy obliczyć podatek dochodowy. W przypadku gdy umowa o dzieło związana jest z przeniesieniem praw autorskich, dla których będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodów 50%, dochód ten należy wykazać w pozycji „prawa autorskie i inne prawa”.

UZASADNIENIE

Zasady zawierania umów cywilno - prawnych w tym umów o dzieło i zlecenie regulują przepisy kodeksu cywilnego. Przepisy te dają możliwość zawierania zarówno umów zlecenie jak i dzieło przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Prawidłowość rozliczenia tych umów, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została uregulowana w niżej omówionych przepisach prawa.

Co do zasady na mocy art. 13 pkt 8 updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z powyższego przepisu wynika, że do przychodów z osobiście wykonywanej działalności z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zalicza się wyłącznie przychody otrzymywane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Należy zatem podkreślić, iż przychody z tytułu umowy o dzieło, ale zawarte pomiędzy dwoma osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie będą się mieścić w normie wynikającej z art. 13 pkt 8 updof.

Przychody te będą stanowić przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Powyższe oznacza, że to na zleceniobiorcy ciąży obowiązek opodatkowania. Zleceniobiorca będzie zobowiązany w zeznaniu rocznym PIT-36 dodać dochody osiągnięte z tytułu umowy o dzieło zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej i od łącznej kwoty obliczyć podatek. Zleceniobiorca wykazuje uzyskany przychód w części przewidzi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.