Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI

14 września 2014

Zasady opodatkowania wypłaty dywidendy na rzecz zagranicznego udziałowca

171

Czy dywidenda wypłacona zagranicznemu udziałowcowi (osobie fizycznej zagranicznej) może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania? Czy wystarczy posiadać zaświadczenie o tym, że dochody podlegają opodatkowaniu podatkien dochodowym w innym kraju.

ODPOWIEDŹ

W przypadku wypłaty dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej będącej udziałowcem spółki nie można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania nawet w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej, gdyż z reguły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowią, że dywidendy opodatkowane są zarówno w państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej, jak i w państwie, w którym zamieszkuje odbiorca dywidendy.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 3 ust. 2 a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W przypadku wypłaty dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej polski podmiot wypłacający dywidendę zobowiązany jest zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń). Stawka podatku wynika natomiast z art. 30 a ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy, który stanowi, iż od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jeżeli zagraniczna osoba fizyczna jest podatnikiem kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania wtedy w pierwszej kolejności należy zastosować postanowienia tej umowy. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub nie pobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30 a pkt. 2 ww ustawy).

Definicja certyfikatu rezydencji przywołana jest w art. 5 a pkt. 21 cyt. ustawy i oznacza zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Przeważnie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują niższą stawkę podatku u źródła tj. np: 10% z Japonią, 15% z Niemcami, Francją i Holandią. W sytuacji, gdy Polska z danym państwem nie ma zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wtedy zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 19%.

Z powyższego wynika, że podmiot wypłacający dywidendę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.