Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , OCHRONA ZDROWIA

1 maja 2018

Zabieg iniekcji a ulga rehabilitacyjna

322

Jestem osobą niepełnosprawną zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Pod koniec maja poddam się pierwszemu zabiegowi iniekcji oka z uwagi na zaburzenie widzenia spowodowane opuchnięciem plamki żółtej. Koszt takiego zabiegu wyniesie 1.999 zł. Czy poniesiony wydatek będę mogła rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej ?

ODPOWIEDŹ

Jako osoba niepełnosprawna, ma Pani prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej koszt zakupu leku, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, natomiast odliczeniu nie podlega koszt zabiegu iniekcji do oka.

UZASADNIENIE

Wydatki rehabilitacyjne ponoszone przez osoby niepełnosprawne oraz osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, pozwalają po spełnieniu przesłanek określonych w ustawie na obniżenie podstawy opodatkowania w złożonym rozliczeniu rocznym.

W myśl art. 26 ust.1 pkt 6 updof, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b – 7g tego artykułu.

Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b ustawy).

Należy zaznaczyć, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a updof, jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione.

Zatem aby odpowiedzie na zadane pytanie, ważne staje si okreśenie na czym polega zabieg iniekcji oka? Otóż iniekcje doszklistkowe to inaczej zastrzyki wykonywane do wnętrza gałki ocznej, dokładnie do komory ciała szklistego, a zastosowana substancja czynna skutecznie radzi sobie ze schorzeniami m.in.:

  • AMD – zwyrodnienie siatkówki związane z  wiekiem – postać wysiękowa,

  • obrzęk plamki żółtej w  przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki.

Zgodnie z powyższym, możliwość skorzyst...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.