Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

3 stycznia 2015

Współpraca z administracją zagraniczną w kontroli podatku dochodowego i VAT

170

Zgodnie z art. 201 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa organ podatkowy zawiesza postępowanie w razie wystąpienia, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Przepis ten wskazuje dwie przesłanki zawieszenia postępowania. Pierwszą jest wystąpienie, na podstawie ratyfikowanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do organów innego państwa o udzielenie informacji. Drugą przesłanką jest niezbędność tych informacji do ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Niezbędny jest zatem bezpośredni związek pomiędzy informacją, o którą wystąpił organ a określeniem zobowiązania. Musi istnieć również związek prowadzonego postępowania z materią regulowaną w umowie na podstawie której następuje udzielenie informacji. Uzyskanie informacji od organów podatkowych innych państw wiąże się najczęściej z wydłużeniem postępowania podatkowego i w konsekwencji z przesunięciem w czasie rozstrzygnięcia sprawy. Obowiązek zawieszenia postępowania powoduje natomiast skutek w postaci nienaliczania odsetek od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania do dnia doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania (art.54 § 1 pkt 4 Ordynacji). Zatem strona nie ponosi ewentualnych konsekwencji związanych z wydłużeniem postępowania.

Ponadto, wystąpienie o udzielenie informacji na podstawie art. 201 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej z powołaniem się na umowę w tym przepisie wymienioną, podlega sądowej kontroli w zakresie, czy w wystąpieniu chodzi o informację wchodzącą w zakres tej umowy. „Taka kontrola zapobiega nadużywania możliwości zawieszenia postępowania podatkowego prowadzącego do jego nieuzasadnionej przewlekłości”. (wyrok NSA z dnia 11 maja 2007 roku, II FSK 669/06, LEX nr 248845).

Z kolei, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt I FSK 729/12 stwierdził, że zawieszenie postępowania na podstawie art. 201 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej może nastąpić jedynie wówczas, jeżeli informacje, o które wyst...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.