Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

2 lutego 2015

Sporządzenie spisu z natury na koniec roku podatkowego

199

W połowie roku 2014 rozpocząłem działalność gospodarczą. Rozliczam się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów. Proszę o wyjaśnienie jak powinienem prawidłowo sporządzić remanent na koniec roku. Co i według jakich wartości podlega inwentaryzacji?

ODPOWIEDŹ

Podatnik prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego. Zasady sporządzania spisu z natury i wyceny poszczególnych jej składników zawiera rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w § 28 i 29.

UZASADNIENIE

Według § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Dane, jakie powinien zawierać spis określa § 28 ust. 2 rozporządzenia. Należą do nich następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),

 • datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,

 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,

 • jednostkę miary,

 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,

 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”,

 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:

  • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;

  • działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;

  • działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki;

  • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Jak dokonać wyceny poszczególnych składników spisu z natury? Podatnik zobowiązany jest dokonać wyceny składników objętych spisem z natury z zachowaniem zasad określonych w § 29 rozporządzenia, i tak:

 • materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;

 • półwyroby (półfabrykaty), produkty gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia;

 • odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.