Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , INNE PRZYCHODY

8 maja 2015

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

180

W sytuacji gdy spółka z o.o. przekształcana w spółkę niebędącą osoba prawną będzie posiadać niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, wówczas przekształcenie spółki z o.o. będzie skutkować powstaniem po jej stronie przychodu podatkowego.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 kwietnia 2015 roku nr IBPBII/2/4511-60/15/MM.

Sytuacja Podatnika

Podatnik zamierza nabyć udziały w spółce z o.o. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia wspomnianej spółki, w spółkę komandytową. Przekształcenie ma zostać dokonane na podstawie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Do momentu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, wszystkie dochody będą opodatkowane przez spółkę z o.o. podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Może się zdarzyć, że spółka z o.o. będzie posiadać zyski wypracowane w latach poprzednich lub w bieżącym roku obrotowym, w tym zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Dokonując analizy opisanej sytuacji Dyrektor powołał się na przepis ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, które odnoszą się do zagadnienia dotyczącego przekształcania spółek prawa handlowego.

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru.

Natomiast analizując skutki podatkowe przekształcenia w 2015 r. spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.