Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY (art. 12-14) , BUDOWNICTWO

15 października 2018

Rozliczenie przez TBS wpłat przeznaczonych na wykup mieszkania

225

Do czasu sprzedaży mieszkania dotychczasowym najemcom kwoty przez nich wpłacane nie mają dla TBS charakteru przysporzenia majątkowego i tym samym nie stanowią przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 września 2018 roku nr 0111-KDIB2-3.4010.184.2018.2.PB

Sytuacja Podatnika

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej miasta Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. realizuje program, dla którego zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. W Regulaminie zapisano, iż oprócz czynszu najemca będzie wpłacał dodatkową kwotę. Dodatkowa wpłata może być przeznaczona w przyszłości na zakup mieszkania (ewentualnie zwrócona najemcy, gdy zrezygnuje z zakupu). W okresie najmu Uczestnik Programu będzie ponosił następujące opłaty: czynsz najmu na pokrycie: kosztów remontów, zarządu nieruchomością, spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz dodatkowej wpłaty, która może w przyszłości zostać przeznaczona na poczet wykupu mieszkania.

Czy kwoty (dodatkowe wpłaty wpłacane przez najemców) otrzymywane przez TBS winny stanowić przychód Spółki i tym samym być opodatkowane podatkiem CIT?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Równocześnie w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Z powołanych wyżej regulacji wynika, że o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.