Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA , ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW (art. 10-20a)

25 listopada 2014

Rozliczenie podatkowe udzielania korepetycji

211

Rozliczanie przychodów z korepetycji z języka angielskiego uznać należy za przychód z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2014 roku nr LPB1/415-418/10/11-S/14-S/AA.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca od lutego 1992 r. udziela korepetycji z języka angielskiego. Działalność tą Zainteresowany zarejestrował i otrzymał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione przez Urząd Miejski. Wnioskodawca wskazał, że nie spełnia przesłanek, o których mowa art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to działalność wykonywana przez Zainteresowanego osobiście w domu, nie wykonuje jej pod niczyim kierownictwem, sam ponosi odpowiedzialność oraz ryzyko związane z jej prowadzeniem. Wnioskodawca przychody z udzielania korepetycji z języka angielskiego rozlicza w Urzędzie Skarbowym jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym Wnioskodawcy jest właściwy?

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 r. sygn. akt I SA/Łd 1273/11 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r. sygn. akt II FSK 1279/12 Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów:

  • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2),

  • pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3).

Z treści art. 5a pkt 6 wynika, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły.

Jednocześnie dokonując analizy wskazanych przepisów w pierwszej kolejności należy ustalić, czy dany przychód pochodzi z pozarolniczej działalności gospodarcz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.