Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2002 roku uchwałą wspólników wspólnicy wnieśli dopłaty, które w 2007 roku zostały przeksięgowane na kapitał rezerwowy. W 2006 roku wspólnicy (2 osoby fizyczne będące w związku małżeńskim) udzielili spółce pożyczek oprocentowanych 5% w skali roku. Oprocentowanie miało być płatne wraz z ostatnią ratą spłaty pożyczki. Do dnia dzisiejszego kwota główna pożyczki nie została zwrócona. Odsetki nie zostały ani naliczone, ani zapłacone. Nie było też uchwały, aby pożyczki przekształcić w dopłaty. Sp. z o.o. z tytułu tych dopłat zapłaciła podatek od czynności cywilno prawnych. Jak najkorzystniej podatkowo dla spółki i dla wspólników pozbyć się dopłat, a w szczególności odsetek od dopłat?

ODPOWIEDŹ

Jedną z metod dofinansowania działalności spółki z o.o. mogą być dopłaty wniesione przez wspólników. Kwestie związane z wniesieniem dopłat do kapitału spółki z o.o. uregulowane zostały w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

I tak, z treści art. 177 wynika, że umowa spółki może zobowiązywać wspólnikówdo dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Przy czym dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Kolejnym wymogiem do prawidłowego wniesienia dopłaty jest uchwała wspólników, zgodnie bowiem z art. 178 wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej to wspólnik który nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Ważne jest również, że o ile umowa spółki nie stanowi inaczej dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. (art. 179 ksh).

W przypadku gdy dopłaty zostały udzielone zgodnie z zasadami przewidzianymi w powyżej powołanych przepisach kodeksu spółek handlowych, to skutki wniesienia ich, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozpatrywać w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 11 updop oraz art. 16 ust. 1 pkt 53 updop.

Na podstawie wskazanego o art. 12 ust. 4 pkt 11 do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach (...). Natomiast kosztem uzyskania przychodu nie będzie zwrot tych dopłat. Wynika to bezpośrednio z art. 16 ust. 1 pkt 53 updop, w myśl którego nie uważa sie za koszty uzyskania przychodów dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu.

Należy zatem podkreślić, że jeżeli dopłaty (wniesienie i ich zwrot) zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 177 - art. 179) to operacje te nie będą miały wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym zarówno po stronie spółki otrzymującej dopłatę jaki po stronie wspólników, którym zwrócono dopłaty.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż właściwy przy dopłatach w sp. z o.o. jest kapitał rezerwowy. Dlatego też kapitał ten tworzony jest w przypadku wniesienia dopłat. Zgodnie z art. 36 ust. 2e ustawy o rachunkowości w razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie; uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych „Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)”.

Zatem w omawianym przypadku niezrozumiałe jest dlaczego dopiero w 2007 roku dopłaty zostały przeksięgowane na kapitał rezerwowy, które to uchwałą wspólników wspólnicy wnieśli w 2002 roku. W tym przypadku zachodzi pytanie jak w 2002 roku zostały zaksięgowane dopłaty, na jaki kapitał i czy prawidłowo je zaksięgowano?

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika wprost, że dopłaty do kapitału w są możliwe wyłącznie w przypadku gdy takie postanowienia zawiera umowa spółki. Jeśli wspólnicy chcą dopłaty wnieść (umowa spółki nie zawiera takich zapisów) winni najpierw zmienić umowę, a dopiero potem wpłacać środki przeznaczone na dopłaty. Brak takich zapisów może mieć niekorzystne konsekwencje podatkowe.

W przypadku gdy dopłaty są oprocentowane, (powyższe zapisy winny wynikać z umowy spółki lub z uchwały wspólników), to wypłata odsetek przez spółkę nie będzie kosztem uzyskania przychodu w tej spółce (art. 16 ust. 1 pkt 13a updop „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także odsetek od dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach osób prawnych”). W przypadku umorzenia naliczonych odsetek dla spółki - operacja ta byłaby również neutralna podatkowo, zarówno dla Spółki, jak i udziałowców, którzy wnieśli dopłaty do kapitału.

„(...)Należy zwrócić uwagę, że art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. nie stosuje wskazanego wyżej podziału i odnosi się zarówno do dopłat oprocentowanych, jak i nieoprocentowanych, pod warunkiem, że ich wniesienie nastąpiło w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Oznacza to, że zamierzeniem ustawodawcy było wyłączenie z przychodów wszystkich dopłat. Niezależnie od tego, czy wiążą się one z rekompensatą dla podmiotu wnoszącego. Innymi słowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. wniesienie dopłaty jest zdarzeniem neutralnym podatkowo, bez względu na jej oprocentowanie (...)”- stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej 11 stycznia 2007 roku o sygnaturze nr 1472/ROP1/423-384/06/KM.

Wątpliwość budzi, czy w 2006 roku wspólnicy wnieśli dopłatę oprocentowaną zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, czy też była to udzielona pożyczka na dokapitalizowanie spółki oprocentowana 5% w skali roku? - „W 2006 roku wspólnicy (2 osoby fiz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.