Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , GMINY I POWIATY , KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (art. 15-16m)

9 marca 2015

Przypisanie kosztów bezpośrednich świadczenia usługi publicznej do poszczególnych okresów sprawozdawczych

201

Jeżeli poniesiony koszt można bezpośrednio odnieść do osiągniętego przychodu, to powinien on być uwzględniony w rachunku podatkowym w tym roku, w którym osiągnięty został odpowiadający mu przychód.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2015 roku nr IBPBI/2/423-1426/14/SD.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego i w 100% własnością Gminy. W celu realizacji zadań własnych Gmina nałożyła na Spółkę obowiązek świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej m.in. w zakresie letniego i zimowego utrzymania czystości na drogach, remontów nawierzchni dróg i chodników, konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego, prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów. Gmina podpisuje ze Spółką umowę wykonawczą, która określa m.in. sposób przekazywania należnej Spółce rekompensaty, pokrywającej koszty świadczenia usługi publicznej plus rozsądny zysk, ale nie wyższej niż kwota określona w podjętej przez Radę Miasta uchwale w tym zakresie. Umowy zawierane są przeważnie na okres 12 miesięcy, niekoniecznie pokrywających się z rokiem kalendarzowym. W okresie realizacji umowy, na początku każdego z 11-tu miesięcy, Spółka wystawia fakturę VAT na 1/12 prognozowanej kwoty rocznej rekompensaty.

W praktyce na przełomie roku podatkowego może wystąpić sytuacja, że:

  1. Spółka otrzyma od Gminy w danym roku (2014) rekompensatę, której łączna wartość przewyższy poniesione w tym okresie koszty świadczenia usługi publicznej i będzie służyła pokryciu kosztów poniesionych w roku następnym (2015); w opisanej sytuacji wystąpi nadwyżka rekompensaty, którą bilansowo Spółka traktuje jako zaliczkę i wykaże w sporządzonym na dzień bilansowy sprawozdaniu finansowym jako przychody przyszłych okresów.

  2. Spółka poniesie w danym roku (2014) koszty świadczenia usługi publicznej, które przewyższą kwotę zafakturowanych w tym roku zaliczek na poczet rekompensaty. Możliwe jest, że nadwyżka kosztów może zostać pokryta przez rekompensatę wypłaconą Spółce w kolejnym roku. Możliwa jest również sytuacja, że w rozliczeniu końcowym koszty świadczenia usług nie zostaną w całości pokryte przez rekompensatę ograniczoną limitem ustalonym przez Radę Miasta i wykazana nadwyżka kosztów będzie w rezultacie stanowić stratę na realizacji danej usługi publicznej.

Czy Spółka w sposób prawidłowy dokonuje przypisania kosztów bezpośrednich świadczenia usługi publicznej do poszczególnych okresów sprawozdawczych?

Stanowisko Dyrektora Izby skarbowej

Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami.

W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

  • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),

  • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.