Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

4 maja 2015

Przesłanki wstrzymania wykonania decyzji podatkowej

188

Urząd wydał decyzję dotyczącą podatku dochodowego za 2010 rok, którą to zaskarżyłem do Sądu Administracyjnego. Należności wynikające z decyzji zabezpieczono na trzech nieruchomościach stanowiących moją własność. Czy urząd będzie prowadził egzekucję z tych nieruchomości, jeśli sprawa jest rozpatrywana przez Sąd?

ODPOWIEDŹ

Zaskarżenie do sądu administracyjnego decyzji powoduje wstrzymanie jej wykonania do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli:

  • organ podatkowy zabezpieczy skutecznie swoje roszczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej,

  • zabezpieczone roszczenia będą korzystały z pierwszeństwa zaspokojenia,

  • wartość nieruchomości zabezpieczy w pełni roszczenia naczelnika urzędu skarbowego tj. należność główną podatku dochodowego wraz z należnymi odsetkami.

W przypadku gdy nie zostały spełnione powyższe warunki organ podatkowy będzie dochodzić swoich roszczeń w drodze egzekucji z zabezpieczonych hipotecznie nieruchomości.

UZASADNIENIE

Wykonanie wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego decyzji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych za 2010 rok, ściśle wiąże się z zapłatą określonego w decyzji podatku wraz z odsetkami. Jeżeli Podatnik nie zgadza się z wydaną decyzją może skorzystać z przysługującego mu prawa i złożyć odwołanie od przedmiotowej decyzji. Orzeczenie to jest nieostateczne, do czasu wydania przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzji w zaskarżonej sprawie.

Należy zauważyć, iż decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający zapłacie w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.