Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ODLICZENIA / ZWOLNIENIA / ULGI , PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOŚĆ PODATKU (art. 26-30e) , OCHRONA ZDROWIA

22 października 2014

Prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej

209

Wydatki na zabieg oraz pobyt w szpitalu nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki te mają wyłącznie charakter medyczny, a nie rehabilitacyjny.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 lipca 2014 roku nr IBPBII/1/415-330/14/MCZ.

Sytuacja Podatnika

Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o zakwalifikowaniu na stałe do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i poddał się operacji artroskopii i osteotemii kolana. Operacja została przeprowadzona 14 listopada 2013 r. w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Wnioskodawca zapłacił za operację kolana i posiada dowód poniesienia wydatku - faktury VAT. Za przygotowanie do operacji, konsultacje medyczne, RTG, przeprowadzenie operacji oraz hospitalizację Wnioskodawca poniósł koszty w wysokości 14.335 zł. W tym za operację osteotemii oraz artroskopii 13.500 zł, hospitalizację 380 zł., konsultację 275 zł i RTG 200 zł. Na fakturze operację artroskopii i osteotemii opisano jako „usługa chirurgiczna”. Natomiast w karcie informacyjnej po wykonaniu operacji opisano przebieg i sposób ich wykonania w tym, że stabilizacji kolana dokonano płytą systemu T.S.

Czy wydatki poniesione na leczenie i operację a związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych oraz prawidłowego samodzielnego funkcjonowania są możliwe do odliczenia od podatku?

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej

Możliwość skorzystania z odliczeń w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej, w związku z użyciem przy zabiegu osteotemii do stabilizacji kości piszczelowej płyty systemu T.S., należy oceniać poprzez pryzmat art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

W przedmiotowej sprawie uznać należy, iż operacja kolana w tym wykonanie artroskopii i osteotemii z użyciem płyty systemu T.S. do stabilizacji kości piszczelowej w przypadku Wnioskodawcy poprawił stan jego zdrowia, jednakże wydatek poniesiony na ww. operację kolana (zabieg) nie mieści się w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie można go zakwalifikować jako zabiegu rehabilitacyjnego, lecz wyłącznie jako zabieg o charakterze medycznym innym niż rehabilitacyjny. A zatem, jako że zabieg ten nie został wymieniony jako rodzaj wydatku podlegającego odliczeniu ani w analizowanym pkt 6 art. 26 ust. 7a cyt. ustawy, tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku na tego rodzaju zabieg medyczny.

Podobnie nie można zakwalifikować wydatków poniesionych na zdjęcie RTG- 220 zł, konsultacje medyczne przed i po operacji - 275 zł, jako wydatków na odpłatne zabiegi rehabilitacyjne na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również na podstawie żadnego innego przepisu art. 26 ust. 7a ww. ustawy ustawodawca nie zezwala na odliczenie wydatków na odpłatne wykonanie zdjęcia RTG i konsultacje lekarskie w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Zatem i w tym wypadku Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatku poniesionego na zdjęcie RTG oraz konsultacje medyczne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.