Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

INNE ROZLICZENIA

3 marca 2015

Podatek u źródła od wynajmowanej ze Szwecji naczepy

178

Spółka z o.o. od stycznia 2015 roku wynajmuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od szwedzkiej firmy naczepy do samochodów ciężarowych. Czy od tej transakcji powinien zostać pobrany podatek „u źródła” ?

ODPOWIEDŹ

Tak, od najmu naczep od szwedzkiej firmy należy pobrać podatek u źródła.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy dokonują transakcji z kontrahentami z zagranicy. W stosunku do wykonywania niektórych czynności z zagranicznym podatnikiem, polski podatnik jest zobowiązany do pobrania i odprowadzenia podatku od przychodów uzyskanych przez ten zagraniczny podmiot w Polsce. Zagadnienie podatku „u źródła” zostało omówione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisanej w Sztokholmie dnia 19.11.2004 roku.

Oba wspomniane akty prawne nakazują podmiotom zagranicznym, których dotyczy transakcja rozliczenie się z przychodu uzyskanego na terytorium danego kraju. Konwencja, jako akt prawny ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi, dotyczy polskich podatników podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz szwedzkich podatników państwowego podatku dochodowego.

W zakresie najmu naczepy od kontrahenta ze Szwecji zastosowanie znajdą przepisy art. 12 noszącego tytuł „Należności licencyjne” wspomnianej Konwencji. Zgodnie z tym przepisem do należności licencyjnych zaliczamy użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego. Powołana Konwencja nie podaje definicji urządzenia przemysłowego, w celu doprecyzowania tego pojęcia należy odnieść się do ustawodawstwa krajowego. Zgodnie z licznymi interpretacjami i wyrokami Sądów Administracyjnych pojęcie urządzenia przemysłowego należy rozumieć szeroko, jako wszelkie możliwe urządzenia stanowiące zespół elementów technicznych. Nie można pojęcia urządzenia zawężać do urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio przy produkcji. Należy również zwrócić uwagę, że art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podaje, że również od środków transportu należy pobrać stosowny podatek.

Stawką właściwą do opodatkowania tak uzyskanych przez szwedzką firmę przychodów jest kwota 20% uzyskanego przychodu. Jednak na mocy powołanej Konwencji art. 12 ust. 2 ustalony podatek nie może przekroczyć 5% kwoty należności licencyjny...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.