Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

30 września 2018

Odprawa emerytalna dla pracownika jednostki budżetowej

429

Pracownik jednostki budżetowej złożył wypowiedzenie umowy o pracę – nabycie praw emerytalnych. Pracownikowi została wypłacona odprawa emerytalna. Proszę o przedstawienie prawidłowego księgowania wartości odprawy w księgach rachunkowych oraz wskazanie klasyfikacji budżetowej?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie z tytułu odprawy emerytalnej księgujemy na koncie 404. Wydatek ten należy zaklasyfikować do par. 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.

UZASADNIENIE

Uprawnienia pracownika samorządowego zostały zawarte w rozdziale 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. I tak, zgodnie z art. 38 ust. 3 wskazanej ustawy pracownikowi sfery samorządowej przysługuje między innymi w związku z przejściem na emeryturę jednorazowa odprawa w wysokości:

  1. po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

  2. po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

  3. po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z załącznikiem 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenia księgujemy na koncie 404. Konto to bowiem służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac). Na stronie Ma natomiast księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.